I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG CÂU
 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

CHỨC DANH TRONG TIỂU BAN

 1.  

Đặng Viết Thuần

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Trưởng Tiểu Ban

 1.  

Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Thái Nguyên

Phó Tiểu ban thường trực - Chánh văn phòng tiểu Ban

 1.  

Hà Đức Trung

Phó Giám đốc Sở NN & PTNT thành phố Hà Nội

Phó Tiểu ban

 1.  

Phạm Tất Thắng

Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Bắc Kạn

Phó Tiểu ban

 1.  

 

Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Tiểu ban

 1.  

Phùng Đức Chiến

Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Bắc Ninh

Phó Tiểu ban

 1.  

Nguyễn Hồng Kỳ

Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Bắc Giang

Phó Tiểu ban

 1.  

Vương Tuấn Sơn

Trưởng phòng Thuỷ lợi, Sở NN & PTNT tỉnh Thái Nguyên

Phó Chánh Văn phòng Tiểu ban

 1.  

Vũ Bình Nguyên

Trưởng phòng Thuỷ lợi, Sở NN & PTNT TP Hà Nội

Phó Chánh Văn phòng Tiểu ban

 1.  

Hà Kim Oanh

Phó phòng KTTL, Sở NN & PTNT tỉnh Bắc Kạn

Phó Chánh Văn phòng Tiểu ban

 1.  

Nguyễn Gia Thành

Chi cục trưởng Chi cục thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Chánh Văn phòng Tiểu ban

 1.  

Đàm Văn Dũng

Chi cục trưởng Chi cục thuỷ lợi tỉnh Bắc Ninh

Phó Chánh Văn phòng Tiểu ban

 1.  

Đồng Minh Châu

Chi cục trưởng Chi cục QLN và CTTL tỉnh Bắc Giang

Phó Chánh Văn phòng Tiểu ban

 1.  

Hà Văn Quang

Chi cục trưởng Chi cục PCLB và QLĐĐ tỉnh Thái Nguyên

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Dương Ngọc Long

Giám đốc Sở Tài chính Thái Nguyên

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Hoàng Cường Quốc

Phó Giám đốc Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Phan Văn Tường

Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Mạnh Tiêu

Phó Giám đốc Sở Công nghiệp Thái Nguyên

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Phí Ngọc Lâm

Giám đốc Công ty TNHH MTV KTTL tỉnh Thái Nguyên

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Lê Văn Ninh

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Đoàn Văn Tuấn

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Bùi Văn Hoan

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Phạm Lê Tuấn

Phó Giám đốc Sở Y tế T.phố Hà Nội

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Ngô Văn Qúy

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư T.phố Hà Nội

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Quang Thành

Phó Giám đốc Sở Tài chính T.phố Hà Nội

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Phạm Đức Tiến

Phó Giám đốc Sở Công nghiệp T.phố Hà Nội

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Giám đốc Sở TNMT và Nhà đất T.phố Hà Nội

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Lê Đức Dũng

Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự T.phố Hà Nội

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Bùi Thế Cường

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ T.phố Hà Nội

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Vĩnh Liên

Chi cục phó Chi cục Đê điều và PCLB T.phố Hà Nội

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Hứa Đình Nhưng

 Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Khánh Tùng

Phó Giám đốc Sở Tài chính Bắc Kạn

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Trần Nguyên

Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Hà Nhân Thịnh

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Đỗ Tuấn Khiêm

Phó Giám đốc Sở CNKH & CN tỉnh Bắc Kạn

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Thăng Văn Luận

Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Văn Lộc

 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Sơn

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Tạ Xuân Hoà

Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Văn Đại

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Văn Quốc

 Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Thế Trường

 Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ  tỉnh Vĩnh Phúc

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Hà Minh Thắng

Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Vũ Công Chuyền

Chi cục trưởng Chi cục QLĐĐ & PCLB tỉnh Vĩnh Phúc

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Trịnh Văn Phường

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Đình Tâm

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Trần Mạnh Lục

Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Hà Sỹ Sân

Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Phạm Quốc Tuấn

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Văn Quý

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Vương Đình Huyền

Phó Giám đốc Sở KHCN tỉnh Bắc Ninh

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Văn Đại

Chi cục phó Chi cục PCLB và QLĐĐ Tỉnh BẮc Ninh

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Trần Văn Nhờ

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Nguyễn Đức Kha

Phó Giám đốc Sở Tài chính Bắc Giang

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Dương Ngọc Dũng

Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bắc Giang

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Trần Văn Lộc

Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Trương Quang Vinh

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Lương Văn Thành

Phó Giám đốc Sở KHCN tỉnh Bắc Giang

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Ngô Minh Tiến

Phó Tham mưu trưởng tác chiến, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Đỗ Huy Thịnh

Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB tỉnh Bắc Giang

Uỷ viên thường xuyên

 1.  

Viện phó Viện Quy hoạch thuỷ lợi, Phó Chánh văn phòng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng- Thái Bình

Uỷ viên thường xuyên

 

 
CÁC TIN KHÁC
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG-THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn