I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
THAM LUẬN CỦA TỈNH HÀ NAM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
 

Hµ Nam  lµ mét tØnh vïng chiªm tròng  thuéc l­u vùc s«ng Hång, ®Þa h×nh lßng ch¶o, phÝa T©y gi¸p d·y nói ®¸ v«i, phÝa §«ng lµ vïng ®ång b»ng  gi¸p s«ng Hång. Trªn ®Þa bµn tØnh cã hai s«ng lín ch¶y qua lµ s«ng Hång vµ s«ng §¸y vµ mét sè s«ng néi ®Þa nh­  s«ng NhuÖ, s«ng Ch©u Giang,…C¸c  s«ng ®·  ph©n  chia ®Þa bµn tØnh thµnh 3 khu thuû lîi chÝnh lµ khu H÷u §¸y, khu vùc T¶ §¸y – B¾c Ch©u Giang (gåm T¶ §¸y huyÖn Kim B¶ng vµ huyÖn Duy Tiªn) thuéc  hÖ thèng thuû n«ng s«ng NhuÖ vµ khu vùc t¶ §¸y Nam Ch©u Giang (gåm c¸c huyÖn Lý Nh©n, B×nh Lôc vµ t¶ §¸y Thanh Liªm) thuéc hÖ thèng thuû n«ng B¾c Nam Hµ.

            DiÖn tich tù nhiªn  toµn tØnh  85.169 ha. Trong ®ã: §Êt n«ng nghiÖp 51.901 ha, ®Êt canh t¸c  43.757 ha. D©n sè toµn tØnh: 820.643 ng­êi, b×nh qu©n mËt ®é d©n sè 956 ng­êi/km2

HÖ thèng thuû lîi Hµ Nam n»m trong hai hÖ thèng thuû n«ng lín lµ  hÖ thèng thuû n«ng s«ng NhuÖ (®­îc x©y dùng tõ thêi  thuéc Ph¸p) vµ hÖ thèng thuû n«ng 6 tr¹m  b¬m lín B¾c Nam Hµ (®­îc x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 1960-1970). ViÖc t­íi tiªu n­íc phôc vô s¶n xuÊt NN vµ d©n sinh trªn ®Þa bµn tØnh  lµ do c¸c hÖ thèng thuû lîi nµy ®¶m nhËn. Do ®­îc ®Çu t­ sím nªn ®Õn nay hÖ thèng c«ng tr×nh thñy lîi cña tØnh ®· bÞ xuèng cÊp  vµ tån t¹i nhiÒu bÊt cËp. Tuy nhiªn, víi sù nç lùc cña ®Þa ph­¬ng vµ sù quan t©m cña c¸c Bé, Ngµnh Trung ­¬ng ®· ®Çu t­ kinh phÝ ®Ó c¶i t¹o vµ n©ng cÊp hÖ thèng nªn  ®· tõng b­íc ®¸p øng yªu cÇu phôc vô s¶n xuÊt vµ d©n sinh. §Çu n¨m 2007 t×nh tr¹ng h¹n h¸n thiÕu n­íc vÉn x¶y ra trªn ®Þa bµn tØnh nh­ng do chñ ®éng phßng chèng  h¹n vµ sù cè g¾ng cña ®Þa ph­¬ng  nªn c«ng t¸c thuû lîi phôc vô s¶n xuÊt ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín.

1,  VÒ kÕt qu¶:

    - MÆc dï vô ®«ng xu©n n¨m 2007 lµ n¨m h¹n h¸n nghiªm träng, mùc n­íc c¸c triÒn s«ng ®Òu xuèng rÊt thÊp. Mùc n­íc trªn  s«ng Hång, t¹i  Nh­ Tr¸c chØ ®¹t 0,5- 0,8m , thÊp h¬n mùc n­íc thiÕt kÕ 0,5 m; mùc n­íc s«ng NhuÖ t¹i §iÖp S¬n chØ ®¹t (0,42- 0,5)m , t¹i NhËt Tùu chØ ®¹t 0,8-1,0m thÊp h¬n mùc n­íc thiÕt kÕ tõ 2,0-2,5m. N¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh khã kh¨n vÒ nguån n­íc, tØnh ®· chØ ®¹o c¸c ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ lµm tèt mét sè viÖc sau:

     - TÝch cùc ra qu©n lµm thuû lîi ®«ng xu©n nh­ n¹o vÐt c¸c cöa cèng lÊy n­íc, c¸c khung trôc t­íi tiªu chÝnh, c¸c kªnh néi ®ång víi khèi l­îng c¶ trong vµ ngoµi kÕ ho¹ch  víi khèi l­îng 829.867 m3 ®Êt ®µo ®¾p, ®¹t 111 % KH. 

     - Trung ®¹i tu m¸y b¬m, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®ñ ®¶m b¶o c¬ sè m¸y cho vËn hµnh, l¾p ®Æt s½n sµng c¸c m¸y b¬m ®iÖn, b¬m dÇu d· chiÕn, tranh thñ triÒu c­êng, giê ®iÖn thÊp ®iÓm ®ªm, chñ ®éng b¬m cÊp n­íc ®æ ¶i sím ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu n¨m 2007

            TÝnh ®Õn 25/2/2007, toµn bé diÖn tÝch cÊy lóa ®«ng xu©n cña tØnh (=34.533 ha, ®¹t 100%KH) ®· ®ñ n­íc cho lµm ®Êt vµ gieo cÊy, ®¶m b¶o trong khung thêi vô tèt.

            -TiÕp tôc lµm tèt c«ng t¸c t­íi d­ìng cho lóa §«ng Xu©n víi diÖn tÝch ®· cÊy ®¶m b¶o hîp lý, khoa häc, ®¸p øng yªu cÇu sinh tr­ëng c©y trång, ®¶m b¶o ®¹t môc tiªu ®¹t 60 t¹ /ha.

     - CÊp ®ñ n­íc cho gieo trång 3395 ha ng«, 878 ha khoai lang, 7127 ha ®Ëu t­¬ng, 3758  ha rau c¸c lo¹i.

     - §¶m b¶o ®ñ n­íc cho ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm, thuû cÇm víi tæng ®µn lîn lµ 440.000 con, tæng ®µn tr©u,bß lµ 51.000 con, ®µn gia cÇm thuû cÇm lµ 4,2 triÖu con vµ nu«i trång thuû s¶n víi 6050 ha, gãp phÇn vµo viÖc phßng chèng vµ ®Èy lïi n¹n dÞch lë måm long mãng trong gia sóc.

          - §¶m b¶o nguån n­íc cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c nh­ du lÞch, dÞch vô, c«ng nghiÖp  x©y dùng vµ sinh ho¹t vv....

      -TÝch cùc duy tu chèng xuèng cÊp vµ n©ng cÊp cho hÖ thèng ®ª ®iÒu ®ñ kh¶ n¨ng phßng chèng lò trong vô mïa n¨m 2007 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo víi møc lò lÞch sö ; S«ng §¸y víi møc 4,72 m t¹i Phñ lý ( nh­ th¸ng 9/1985) vµ phÊn ®Êu gi÷ an toµn ®ª khi cã ph©n lò s«ng Hång vµo s«ng ®¸y víi Q= 5000m3/s, mùc nøoc t¹i Phñ lý lµ +5,8 m. S«ng Hång gi÷ an toµn ë møc thiÕt kÕ t¹i Méc Nam = +8,3m), phÊn ®Êu chèng ®­îc møc n­íc lò lÞch sö n¨m 1971= +9,03m. §¶m b¶o an toµn cho s¶n xuÊt vµ d©n sinh trong tØnh. 

Tãm l¹i, c«ng t¸c thuû lîi tØnh Hµ Nam trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 ®· phôc vô tÝch cùc  cho viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, cho sù nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n cña tØnh Hµ Nam, gãp phÇn æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña TØnh.

  2, T×nh h×nh thiªn tai vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc cña ®Þa ph­¬ng.

 Vô §«ng xu©n n¨m 2007 tiÕp tôc lµ n¨m Ýt m­a vµ h¹n nÆng. Mùc n­íc trªn c¸c triÒn s«ng thÊp tiÕp tôc xuèng rÊt thÊp . NhÊt lµ hÖ thèng S«ng NhuÖ ( t¹i NhËt tùu vµ §iÖp S¬n) thÊp h¬n mùc n­íc thiÕt kÕ tõ 2-2,5m g©y h¹n h¸n nghiªm träng vµ lµm chËm tiÕn ®é ®æ ¶i, chËm tiÕn ®é gieo cÊy, mét sè vïng khã kh¨n kh«ng cã ®ñ n­íc t­íi ®· ph¶i chuyÓn ®æi c©y trång tõ c©y lóa sang c©y rau mµu cã gi¸ trÞ.

Nguån n­íc trªn s«ng NhuÖ vµ s«ng §¸y vÉn tiÕp tôc bÞ « nhiÔm, c¸c chÊt ®éc h¹i trong n­íc ®Òu v­ît xa tiªu chuÈn cho phÐp cña n­íc tiªu chuÈn ( lo¹i A ®èi víi n­íc sinh ho¹t, lo¹i B ®èi víi n­íc phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp …). G©y ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ con ng­êi vµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp còng nh­ c¸c ngµnh kinh tÕ x· héi kh¸c cña tØnh.

T×nh h×nh ®iÖn cã phÇn khã kh¨n, s¶n l­îng vµ chÊt l­îng ®iÖn kh«ng ®ñ ®¸p øng cho cÊp n­íc…

§Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, ®¶m b¶o ®ñ n­íc cho s¶n xuÊt vô ®«ng xu©n, tØnh Hµ Nam ®· ®Çu t­ hµng chôc tû ®ång tõ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng vµ c¸c nguån vèn kh¸c, ®· huy ®éng hµng ngµn ngµy c«ng lao ®éng ®Ó n¹o vÐt kªnh m­¬ng, cöa lÊy n­íc, tËn dông triÒu c­êng, tranh thñ c¸c ®ît x¶ n­íc tõ c¸c hå th­îng nguån ®Ó b¬m t­íi;  huy ®éng th­êng xuyªn tõ 350-450 m¸y b¬m ®iÖn, l¾p ®Æt bæ xung hµng chôc m¸y b¬m ®iÖn, b¬m dÇu d· chiÕn b¬m ë 2-3 cÊp phôc vô chèng h¹n, ®¶m b¶o kÞp thêi vô vµ phï hîp yªu cÇu sinh tr­ëng cña c©y trång .

3, Mét sè ph¸t sinh vµ tån t¹i trong l­u vùc:

          Ngoµi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, c«ng t¸c thuû lîi phôc vô s¶n xuÊt vµ d©n sinh cña tØnh Hµ Nam  còng cßn mét sè tån t¹i vµ bÊt cËp, ®ã lµ:

          - HÖ thèng  c«ng tr×nh ®­îc quy ho¹ch vµ x©y dùng ®· l©u, hiÖn ®ang bÞ xuèng cÊp nghiªm träng trong khi ®ã kinh phÝ tu bæ cã h¹n nªn viÖc tu bæ kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. Kh«ng nh÷ng vËy, do c¸c c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ cò nªn hiÖn nay ®· l¹c hËu c¶ vÒ quy m« vµ c«ng nghÖ do ®ã kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt ngµy cµng cao

            - Sù phèi hîp gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¸c ngµnh trong viÖc khai th¸c, sö dông TNN ch­a ®ång bé

            - C«ng t¸c qu¶n lý vÒ chÊt l­îng n­íc cßn nhiÒu h¹n chÕ,®Æc biÖt lµ viÖc kiÓm so¸t c¸c nguån n­íc th¶i, chÊt th¶i ra s«ng NhuÖ, s«ng §¸y ch­a chÆt chÏ, vÉn cßn nhiÒu c¬ së x¶ n­íc th¶i ch­a qua xö lý vµo nguån n­íc g©y nªn t×nh tr¹ng « nhiÔm

          - Mét sè tuyÕn ®ª ( §ª T¶ §¸y) thuéc huyÖn Thanh Liªm cßn thÊp so víi yªu cÇu. NhiÒu ®o¹n cßn hå ao, vùc s©u s¸t ch©n ®ª. MÆt ®ª xuèng cÊp do nhiÒu xe t¶i lín ®i qua. Mét sè tuyÕn bèi cßn nhá vµ thÊp tuy ®· ®­îc bæ sung vµ n©ng cÊp song ch­a ®¸p øng yªu cÇu.

          - T×nh tr¹ng vi ph¹m ph¸p luËt KT&BVCTTL, ph¸p lÖnh ®ª ®iÒu, ph¸p lÖnh PCLB cßn  diÔn ra phæ biÕn ….

4, Mét sè kiÕn nghÞ víi Ban QLQHLV s«ng Hång - TB

§Ò nghÞ  Ban QLQHLV s«ng Hång ®Ò nghÞ Bé NN-PTNT:

            - Giao ViÖn Quy ho¹ch thuû lîi lËp quy ho¹ch l­u vùc s«ng §¸y ®Ó lµm c¬ së cho c¸c ®Þa ph­¬ng lùa chän c«ng tr×nh ®Çu t­ x©y dùng.

           - §Çu t­ kinh phÝ ®Ó c¶i t¹o n©ng cÊp  hÖ thèng thuû lîi ®ång b»ng s«ng Hång.

            - X©y dùng bæ sung vµ n©ng cÊp mét sè tr¹m b¬m  ®Çu mèi nh­: TB Kinh Thanh II, TB Chî L­¬ng, TB Duy H¶i, KCH  c¸c tuyÕn kªnh cÊp 1, n¹o vÐt c¸c trôc tiªu chÝnh nh­ s«ng Ch©u Giang, s«ng NhuÖ, kªnh tiªu tr¹m b¬m Yªn LÖnh (A4-13) vv…

- Bæ sung cao tr×nh ®ª T¶ §¸y, ®¾p c¬ ®ª ë nh÷ng n¬i cßn hå ao s©u s¸t ch©n ®ª, cøng ho¸ mÆt ®ª  tr­íc hÕt cho ®ª H÷u Hång vµ ®ª T¶ §¸y.

            - X©y dùng hÖ thèng tr¹m quan tr¾c chÊt l­îng n­íc trªn s«ng NhuÖ s«ng §¸y ®Ó sím c¶nh b¸o cho ng­êi d©n.

            - Hç trî kinh phÝ cho c¸c c«ng ty KTCTTL ®Ó tu söa  n©ng cÊp hÖ thèng CTTL, n©ng cao kh¶ n¨ng phôc vô s¶n xuÊt.

            - Hç trî kinh phÝ ®Ó ®Þa ph­¬ng  tuyªn truyÒn phæ biÕn ph¸p luËt vÒ TNN trong nh©n d©n.

            - §Ò nghÞ Ban QLQHLV s«ng Hång hç trî kinh phÝ, kü thuËt cho ®Þa ph­¬ng vÒ qu¶n lý  l­u vùc s«ng vµ CTTL.

5, Mét sè yªu cÇu phèi hîp ®a ngµnh vµ liªn tØnh

            §Ó qu¶n lý khai th¸c cã hiÖu qu¶ s«ng §¸y, nh÷ng c«ng t¸c sau cÇn cã sù phèi hîp ®a ngµnh vµ liªn tØnh:

            - C«ng t¸c quy ho¹ch thuû lîi, quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi ph¶i cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó ®¶m b¶o khai th¸c bÒn v÷ng TNN. §Æc biÖt lµ viÖc chia sÎ nguån n­íc t­íi ®Çu vô §«ng Xu©n hµng n¨m.

            - C«ng t¸c kiÓm tra theo dâi chÊt l­îng n­íc ®Ó c¶nh b¸o kÞp thêi, kiÓm so¸t c¸c nguån chÊt th¶i, n­íc th¶i tr­íc khi x¶ vµo nguån n­íc.

            - C«ng t¸c xö  lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ TNN, vÒ m«i tr­êng  cÇn  cã sù phèi hîp thùc hiÖn chÆt chÏ gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh ®Ó ®¶m b¶o viÖc thùc thi ph¸p luËt TNN trªn toµn l­u vùc lµ ®ång bé vµ nhÊt qu¸n.

          - Phèi hîp chÆt chÏ c¸c cÊp, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng duy tr× ho¹t ®éng cña Ban QLQH l­u vùc s«ng ®¶m b¶o sù hiÖu qu¶, ®ång thuËn trong c«ng t¸c qui ho¹ch tæng thÓ, qu¶n lý sö dông nguån n­íc, ®Çu t­ n©ng cÊp ®ång bé c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh trong l­u vùc.

 
CÁC TIN KHÁC
  BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC THUỶ LỢI VÀ PCLB TỈNH BẮC KẠN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  BÁO CÁO CỦA TỈNH BẮC GIANG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT NĂM 2007 CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN
  MỘT SỐ CÔNG VIỆC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA TIỂU BAN QLQHLV SÔNG ĐÁY.TỒN TẠI VÀ KIÊN NGHỊ
  SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn