I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
THAM LUẬN CỦA TỈNH NAM ĐỊNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
 

I- §Æc ®iÓm cña tØnh Nam §Þnh

            Nam §Þnh lµ tØnh ven biÓn thuéc ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Hång, chÞu sù ¶nh h­ëng m¹nh cña chÕ ®é thuû triÒu. DiÖn tÝch tù nhiªn lµ 165.005 ha, trong ®ã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp 115.174 ha, diÖn tÝch ®Êt trång lóa 85.867 ha, diÖn tÝch ®Êt nu«i trång thuû s¶n 12.996 ha vµ diÖn tÝch ®Êt lµm muèi 1.104 ha. Cã 9 huyÖn vµ thµnh phè Nam §Þnh víi d©n sè gÇn 2 triÖu ng­êi, chñ yÕu lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.

Nam §Þnh cã 72 km bê biÓn thuéc 3 huyÖn Giao Thuû, H¶i HËu, NghÜa H­ng. Cã 4 s«ng lín ch¶y qua (s.Hång, s.§¸y, s.Ninh vµ s.§µo) víi tæng chiÒu dµi 205 km, lµm nhiÖm vô chuyÓn t¶i nguån n­íc cña l­u vùc s«ng Hång, s«ng §¸y; cïng víi hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng thuû lîi t¹o nªn mét m¹ng l­íi cung cÊp nguån n­íc ngät, lî, mÆn vµ ®­êng tiªu quan träng phôc vô s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, b¶o vÖ ®êi sèng nh©n d©n.

II- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c thuû lîi phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007

Do tÝch cùc trong c«ng t¸c phßng chèng h¹n nªn c¸c C«ng ty khai th¸c CTTL ®· ®¶m b¶o ®ñ n­íc phôc vô lµm ®Êt vµ gieo cÊy. Toµn tØnh kh«ng cã diÖn tÝch lóa, mµu bÞ thiÖt h¹i do kh«ng ®¶m b¶o ®ñ n­íc g©y nªn vµ toµn bé diÖn tÝch ®­îc gieo cÊy trong khung thêi vô tèt nhÊt (cÊy gän trong th¸ng 2 n¨m 2007)

DiÖn tÝch ®­­îc t­­íi lµ: 73.485 ha. Trong ®ã, diÖn tÝch t­­íi chñ ®éng: 35.708 ha (vïng B¾c tØnh: 11.460 ha, vïng Nam tØnh: 24.248 ha), diÖn tÝch t­­íi chñ ®éng mét phÇn: 10.819 ha (vïng B¾c tØnh: 3.102 ha, vïng Nam tØnh: 7.717 ha), diÖn tÝch t­­íi t¹o nguån: 26.958 ha (vïng B¾c tØnh: 9.320 ha, vïng Nam tØnh: 17.638 ha).

III- T×nh h×nh thiªn tai vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc

            1. T×nh h×nh h¹n

Vô chiªm xu©n n¨m 2007 trªn ®Þa bµn tØnh Nam §Þnh, thêi tiÕt diÔn biÕn hÕt søc phøc t¹p, cã nhiÒu kh¸c biÖt so víi quy luËt nhiÒu n¨m: nhiÖt ®é th¸ng 1, 2 cao h¬n trung b×nh nhiÒu n¨m tõ 3 ¸ 3,50C, cã nhiÒu giê n¾ng. Th¸ng 3, 4 xuÊt hiÖn nhiÒu ®ît kh«ng khÝ l¹nh, t¸c ®éng xÊu ®Õn qu¸ tr×nh sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña c¸c trµ lóa. §Æc biÖt, c¸c ®ît kh«ng khÝ l¹nh cã c­êng ®é m¹nh vµo trung tuÇn th¸ng 3 vµ ®Çu th¸ng 4 trïng vµo thêi ®iÓm lóa ®ang lµm ®ßng (giai ®o¹n ph©n ho¸ hoa) g©y hiÖn t­îng tho¸i ho¸ hoa (bít ®Çu b«ng) lµm gi¶m sè l­îng h¹t lóa trªn b«ng. Kh« h¹n kÐo dµi, nguån n­íc t­íi phôc vô s¶n xuÊt gÆp nhiÒu khã kh¨n. §èi víi c¸c huyÖn vïng phÝa B¾c tØnh t­íi, tiªu b»ng ®éng lùc, do mùc n­íc trªn c¸c triÒn s«ng ®Òu thÊp h¬n trung b×nh nhiÒu n¨m. Do vËy, c¸c tr¹m b¬m ®iÖn lín kh«ng ®ñ nguån n­íc cung cÊp ®Ó ch¹y m¸y, nhiÒu lóc ph¶i gi¶m bít sè m¸y ch¹y; v× vËy thêi gian t­íi ph¶i kÐo dµi, diÖn tÝch t­íi chñ ®éng bÞ thu hÑp, c¸c tr¹m b¬m ®iÖn nhá, d· chiÕn thiÕu nguån n­íc ®Ó ch¹y m¸y.

            Vïng ven biÓn lµ vïng ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña thuû triÒu, do mùc n­íc s«ng thÊp h¬n trung b×nh nhiÒu n¨m nªn mÆn tiÕn s©u h¬n cïng víi nång ®é mÆn cao h¬n trung b×nh nhiÒu n¨m, sè cèng vµ sè giê më cèng lÊy n­íc bÞ h¹n chÕ trªn c¸c cöa s«ng. Theo sè liÖu thùc ®o trong c¸c th¸ng ®Çu n¨m 2007, ®é mÆn lín nhÊt vµo ngµy 16/01/2007, trªn s«ng Hång mÆn lÊn s©u ®Õn cöa cèng H¹ Miªu II víi ®é mÆn 2,4 0/00 c¸ch biÓn 28 km; trªn s«ng Ninh mÆn ®· lÊn ®Õn cöa cèng Móc II ®é mÆn 1,2 0/00 c¸ch biÓn 37 km; trªn s«ng §¸y mÆn ®· ®Õn cöa cèng B×nh H¶i II víi ®é mÆn 10 0/00 c¸ch biÓn 18 km. So víi vô chiªm xu©n n¨m 2006, mÆn lÊn s©u h¬n vµo trong c¸c cöa s«ng thªm vµi km.

2. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc                            

Thùc hiÖn chØ thÞ sè 38/2006/CT-TTg ngµy 11/12/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p cÊp b¸ch phßng chèng h¹n b¶o vÖ s¶n xuÊt vô chiªm xu©n 2007, ngay tõ ®Çu vô, Së N«ng nghiÖp & PTNT ®· phèi hîp víi c¸c ®Þa ph­¬ng x©y dùng ph­¬ng ¸n chèng h¹n, kiÓm tra, cñng cè bê vïng, bê thöa, n¹o vÐt hÖ thèng kªnh m­¬ng khai th«ng dßng ch¶y. C¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c C«ng ty khai th¸c CTTL ®· lµm míi, tu bæ söa ch÷a cèng ®Ëp cÊp 2, cÊp 3; trung tiÓu tu m¸y b¬m, m¸y ®ãng më; n¹o vÐt cöa cèng, bÓ hót, kªnh cÊp 1, cÊp 2, cÊp3, bê vïng c¸c lo¹i. Tæng khèi l­îng n¹o vÐt trong ®ît lµm thuû lîi néi ®ång vµ ®ît chèng h¹n lµ 2.143.526 m3. C¸c Hîp t¸c x· trong tØnh ®· söa ch÷a, b¶o d­ìng ®­îc 1.700 m¸y b¬m ®iÖn, dÇu c¸c lo¹i vµ chuÈn bÞ hµng ngµn ph­¬ng tiÖn thñ c«ng gÇu, guång s½n sµng chèng h¹n. Tæng kinh phÝ ®· thùc hiÖn lµm thuû lîi néi ®ång vô chiªm xu©n  2007 lµ 54,56 tû ®ång, trong ®ã: tØnh ®Çu t­ 22,4 tû ®ång, nguån tõ thuû lîi phÝ cña c¸c C«ng ty khai th¸c CTTL lµ 5,9 tû ®ång, nguån do ®Þa ph­¬ng vµ nh©n d©n ®ãng gãp lµ 26,26 tû ®ång, ch­a kÓ ®Çu t­ cña Bé N«ng nghiÖp & PTNT ®Ó n¹o vÐt, tu bæ söa ch÷a hÖ thèng c¸c tr¹m b¬m ®iÖn lín B¾c Nam Hµ.

Së N«ng nghiÖp & PTNT ®· tham m­u cho UBND tØnh thµnh lËp Ban chØ ®¹o chèng h¹n cña tØnh, giao nhiÖm vô vµ ph©n c«ng tõng thµnh viªn phô tr¸ch tõng ®Þa bµn cô thÓ. UBND tØnh ®· chØ ®¹o c¸c huyÖn, thµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng thµnh lËp Ban chØ ®¹o chèng h¹n, tõ ®ã c¸c C«ng ty khai th¸c CTTL tham m­u ®Ó c¸c ®Þa ph­¬ng x©y dùng ®Ò ¸n chèng h¹n mét c¸ch cô thÓ, s¸t thùc tÕ.

Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña UBND tØnh, Së N«ng nghiÖp & PTNT ®· phèi hîp víi UBND c¸c huyÖn, thµnh chØ ®¹o c¸c C«ng ty khai th¸c CTTL b¸m s¸t diÔn biÕn thêi tiÕt, thuû v¨n ®Ó tranh thñ c¸c ®ît triÒu c­êng, kÕt hîp c¸c ®ît x¶ n­íc cña c¸c hå Hoµ B×nh, Th¸c Bµ (3 ®ît x¶), c¸c ®Þa ph­¬ng ®· tËn dông mäi thêi gian cho phÐp ®Ó lÊy n­íc ®æ ¶i cho 73.485 ha, trong ®ã: vïng B¾c tØnh 23.372 ha, vïng Nam tØnh 50.113 ha, ®¶m b¶o chÊt l­îng n­íc. §èi víi c¸c huyÖn vïng b¬m ®éng lùc, khi mùc n­íc ngoµi s«ng lín, c¸c tr¹m b¬m ®iÖn lín ®· gi¶m sè m¸y ch¹y hoÆc ngõng b¬m ®Ó nhËp n­íc vµo kªnh tiªu, t¹o ®iÒn kiÖn cho c¸c tr¹m b¬m ®iÖn nhá ho¹t ®éng, tiÕt kiÖm tiÒn ®iÖn. KÕt hîp viÖc lÊy n­íc víi viÖc gi¶i to¶ ¸ch t¾c dßng ch¶y vµ huy ®éng mäi ph­¬ng tiÖn ®Êu t¸t ®Ó ®­a n­íc vïng nµo døt ®iÓm vïng ®ã. C¸c huyÖn trong tØnh ®· tiÕn hµnh n¹o vÐt kªnh m­¬ng ngoµi kÕ ho¹ch víi khèi l­îng lµ 700.000 m3, t­¬ng ®­¬ng víi 14 tû ®ång; huy ®éng thªm 750 m¸y b¬m ®iÖn, 200 m¸y b¬m dÇu ®Ó ®Êu t¸t.

ViÖc ®iÒu hµnh n­íc trªn c¸c tuyÕn kªnh ®­îc thùc hiÖn theo quy tr×nh vËn hµnh ®· duyÖt dùa trªn nguyªn t¾c: Vïng ®éng lùc ­u tiªn t­íi vïng cao, vïng xa tr­íc, vïng thÊp, gÇn t­íi sau. Vïng träng lùc, vïng cao lîi dông con triÒu cã ®Çu n­íc cao ®Ó t­íi tr­íc; vïng vµn, vïng thÊp tròng lîi dông nh÷ng con triÒu cã ®Çu n­íc thÝch hîp t­íi sau. C¸c C«ng ty khai th¸c CTTL ®· thµnh lËp c¸c tæ kiÓm tra, vËn hµnh c«ng tr×nh ®Ó sö lý kÞp thêi c¸c sù cè, háng hãc, kh«ng ®Ó n­íc tõ kªnh t­íi ch¶y xuèng kªnh tiªu.

§èi víi vïng khã kh¨n vÒ n­íc t­íi, ®· chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt tõ trång lóa sang trång mµu.

IV- C¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong l­u vùc, nh÷ng khã kh¨n tån t¹i vµ c¸c kiÕn nghÞ ®èi víi Ban Qu¶n lý Quy ho¹ch l­u vùc s«ng Hång- Th¸i B×nh

            1. C¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong l­u vùc

- T×nh h×nh ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp, ®« thÞ, hÖ thèng giao th«ng ngµy cµng t¨ng ®· ph¸ vì quy ho¹ch thuû lîi.

- §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c ®Þa ph­¬ng, trong ®ã cã Nam §Þnh trong thêi gian tíi cã nhiÒu thay ®æi (n«ng nghiÖp chØ chiÕm mét tû träng nhÊt ®Þnh trong thµnh phÇn kinh tÕ chung) nh­ng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc v× ®¶m b¶o vÊn ®Ò an ninh l­¬ng thùc vµ c«ng viÖc cho n«ng d©n.

- C¸c C«ng ty khai th¸c CTTL thu kh«ng ®¶m b¶o kinh phÝ ®Ó ho¹t ®éng b×nh th­êng, kh«ng ®­îc cÊp bï. Do vËy, kh«ng ®¶m b¶o kinh phÝ ®Ó tu bæ söa ch÷a c«ng tr×nh. Míi thu thuû lîi phÝ phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c¸c hé h­ëng lîi kh¸c ch­a thu hoÆc thu qu¸ thÊp.

- HÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi, ®Æc biÖt c«ng tr×nh ®Çu mèi do x©y dùng tõ l©u nªn bÞ xuèng cÊp nhiÒu, quy m« cèng nhá, kÕt cÊu ®¬n gi¶n, chÊt l­îng kÐm; 1 sè cèng ng¾n so víi mÆt c¾t ngang ®ª; nguån vèn duy tu söa ch÷a hµng n¨m kh«ng ®ång bé víi sù xuèng cÊp. HÖ thèng kªnh m­¬ng dÉn n­íc bÞ båi lÊp, s¹t lë m¸i, mÆt c¾t ngang bÞ thu hÑp so víi mÆt c¾t thiÕt kÕ ban ®Çu lµm ¶nh h­ëng n¨ng lùc chuyÓn t¶i n­íc cña kªnh. HÖ thèng c«ng tr×nh thuû c«ng néi ®ång kÕt cÊu ®¬n gi¶n, quy m« thiÕt kÕ nhá, chÊt l­îng kÐm bÞ xuèng cÊp ¶nh h­ëng ®Õn viÖc lÊy n­íc vµ ®iÒu tiÕt n­íc phôc vô s¶n xuÊt

- C¸c tr¹m b¬m ®iÖn ®­îc x©y dùng vµ ®­a vµo vËn hµnh phôc vô s¶n xuÊt trªn 30 n¨m bÞ xuèng cÊp, thiÕt bÞ m¸y mãc h­ háng, hiÖu suÊt b¬m thÊp

- Tr×nh ®é d©n trÝ, ý thøc céng ®ång vÒ tµi nguyªn n­íc, nhÊt lµ sù cÇn thiÕt qu¶n lý khai th¸c tæng hîp tµi nguyªn n­íc cßn rÊt thÊp, nh÷ng vi ph¹m Ph¸p lÖnh B¶o vÖ vµ Khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi vÉn t¸i diÔn vµ ph¸t triÓn, hiÖu qu¶ cña chiÕn dÞch gi¶i to¶ kh¬i th«ng dßng ch¶y cßn thÊp lµm gi¶m n¨ng lùc cña hÖ thèng c«ng tr×nh.

- ViÖc phôc vô t­íi tiªu cho c¸c vïng chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, c©y vô ®«ng cßn h¹n chÕ do ch­a quy ho¹ch thµnh c¸c vïng tËp trung mµ cßn nhá, lÎ, manh món.

- HiÖn t­îng båi lÊp nhanh mét sè s«ng tù nhiªn lµm gi¶m kh¶ n¨ng cÊp n­íc ngät cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong mïa kiÖt, gi¶m kh¶ n¨ng tho¸t lò vÒ mïa m­a lò, kh«ng khai th¸c ®­îc thÕ m¹nh giao th«ng thuû (s.Ninh, s.§¸y vµ s.Sß).

- Sù thay ®æi chÕ ®é thuû v¨n vïng h¹ l­u sau khi c«ng tr×nh thuû ®iÖn s«ng §µ ®i vµo ho¹t ®éng ®· cã nh÷ng ¶nh h­ëng trùc tiÕp. Tuy mùc n­íc mïa kiÖt c¸c s«ng cã ®­îc n©ng lªn Ýt chót (theo tµi liÖu ®o ®¹c cña c¸c C«ng ty khai th¸c CTTL), song mùc n­íc trung b×nh mïa lò  trªn c¸c s«ng d©ng cao, ch©n lò kÐo dµi lµm gi¶m n¨ng lùc tiªu cña c¸c c«ng tr×nh trªn c¸c tuyÕn s«ng.

- ChÊt l­îng n­íc phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp:

+ Vïng ®ång chiªm tròng phÝa B¾c tØnh, nguån t­íi sö dông chñ yÕu n­íc t¸i sinh (sö dông n­íc kªnh tiªu ®Ó t­íi), trong khi nguån n­íc phï sa phong phó suèt vô mïa trªn s«ng Hång, s«ng §µo, s«ng §¸y Ýt cã ®iÒu kiÖn khai th¸c.

+ Vïng ¶nh h­ëng thuû triÒu phÝa Nam tØnh, hiÖn t­îng nhiÔm mÆn, t¸i nhiÔm mÆn cã nguy c¬ ph¸t triÓn, mÆn tiÕn s©u theo c¸c s«ng tù nhiªn, lµm nhiÒu cèng kh«ng thÓ më lÊy n­íc, l­îng rß rØ qua c¸c cöa cèng lín, lµm mùc n­íc ngÇm tÇng mÆt d©ng cao, khi gÆp h¹n ®é mÆn n­íc mÆt ruéng vµ n­íc trong tÇng ®Êt canh t¸c t¨ng nhanh, diÖn tÝch t­íi tiªu chñ ®éng bÞ thu hÑp

- HÖ thèng c«ng tr×nh khai th¸c n­íc phôc vô nu«i trång h¶i s¶n, s¶n xuÊt muèi, ph¸t triÓn l©m nghiÖp ven biÓn, c©y c«ng nghiÖp cßn sö dông chung. Kh«ng cã hÖ thèng dÉn, th¸o n­íc riªng ®¸p øng cho tõng môc tiªu. Do ®ã nh×n chung hiÖu qu¶ kh«ng cao

- HÖ thèng ®ª kÌ phßng chèng b·o lò: møc b¶o ®¶m thÊp l¹i xuèng cÊp, nhiÒu Èn häa, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®èi phã víi thiªn tai.

2. §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ

            - Do c¸c yÕu tè trªn cÇn ph¶i rµ so¸t, bæ sung quy ho¹ch thuû lîi cho c¶ l­u vùc vµ c¸c tØnh, trong ®ã cã Nam §Þnh.

            - Do hÖ thèng CTTL xuèng cÊp, h¹n óng x¶y ra th­êng xuyªn, hµng n¨m. §Ò nghÞ ChÝnh phñ, c¸c Bé, Ngµnh ®Çu t­ kinh phÝ ®Ó tu bæ, n©ng cÊp hÖ thèng CTTL.

            - KÕt hîp víi viÖc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, cÇn ®Çu t­ viÖc ®µo t¹o l¹i vµ kiÕn thøc qu¶n lý vËn hµnh c«ng tr×nh.     

- Rµ so¸t, th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®Ó c¸c doanh nghiÖp khai th¸c CTTL v­¬n lªn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶.

            V- C¸c yªu cÇu phèi hîp ®a ngµnh vµ liªn tØnh trong ph¸t triÓn l­u vùc

Ngµy 13/06/2007, Bé Tµi nguyªn vµ m«i tr­êng tæ chøc héi th¶o ®ãng gãp ý kiÕn cho dù th¶o NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý l­u vùc s«ng t¹i Hµ Néi. Qua dù th¶o NghÞ ®Þnh, mét sè néi dung ch­a phï hîp víi LuËt Tµi nguyªn n­íc, trong ®ã cã vÊn ®Ò Bé Tµi nguyªn vµ m«i tr­êng thµnh lËp c¸c v¨n phßng ban qu¶n lý quy ho¹ch l­u vùc s«ng Hång- Th¸i B×nh. Së N«ng nghiÖp & PTNT Nam §Þnh ®· cã ý kiÕn t¹i héi nghÞ.

- LuËt Tµi nguyªn n­íc ®· quy ®Þnh rÊt râ vai trß qu¶n lý Nhµ n­íc cña c¸c Bé, Ngµnh, trong ®ã Bé N«ng nghiÖp & PTNT lµ chÝnh. Bé N«ng nghiÖp & PTNT cÇn thùc hiÖn tèt luËt quy ®Þnh, kh«ng ®Ó c¸c ngµnh kh¸c cã c¸c v¨n b¶n (NghÞ ®Þnh, Th«ng t­,...) h­íng dÉn sai luËt.

            - Bé N«ng nghiÖp & PTNT cÇn chñ tr× so¹n th¶o c¸c NghÞ ®Þnh tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh.

 
CÁC TIN KHÁC
  THAM LUẬN CỦA TP.HẢI PHÒNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TP.HÀ NỘI TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH HÀ NAM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC THUỶ LỢI VÀ PCLB TỈNH BẮC KẠN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn