I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
THAM LUẬN CỦA TỈNH NINH BÌNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
 

 1/ T×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm:                                        

 Ninh B×nh lµ mét tØnh n»m ë phÝa Nam ®ång b»ng Ch©u thæ S«ng Hång víi diÖn tÝch 1420,76km2, PhÝa B¾c vµ §«ng B¾c gi¸p TØnh Nam §Þnh vµ Hµ Nam; PhÝa T©y Nam gi¸p TØnh Thanh Ho¸ ; PhÝa T©y gi¸p TØnh Hoµ B×nh ; PhÝa Nam gi¸p BiÓn . DiÖn tÝch cã kh¶ n¨ng n«ng nghiÖp lµ 67.125 ha. D©n sè : 897.812 ng­êi , thµnh thÞ :  121. 458 ng­êi ; N«ng th«n : 776.354 ng­êi, chia thµnh 6 huyÖn vµ 2 thÞ x· , L­¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ng­êi 507 kg/ng­êi, NhiÒu n¨m qua cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi , chuyÓn dÞch c¬ cÊu c«ng n«ng , l©m nghiÖp c«ng t¸c thuû lîi ®· ®­îc quan t©m ®Çu t­ t¹o nªn mét hÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi to lín. VÒ ®Þa h×nh tØnh Ninh B×nh cã ®Þa h×nh kh¸ phøc t¹p (MiÒn nói, b¸n s¬n ®Þa, chiªm tròng vµ ®ång b»ng ven biÓn), chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña khÝ hËu B¾c bé vµ Khu bèn. M¹ng l­íi s«ng ngßi ch»ng chÞt, ®an xen víi chÕ ®é thuû triÒu phøc t¹p bao gåm tæ hîp c¸c d¹ng lò lín: lò s«ng Hoµng long tõ Hoµ B×nh ®æ vÒ, lò néi ®Þa s«ng §¸y, lò s«ng Hång qua s«ng §µo Nam §Þnh chuyÓn sang, thuû triÒu biÓn. Do vÞ trÝ ®Þa lý nªn Ninh B×nh chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c lo¹i thêi tiÕt, khÝ hËu, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp g¾p nhiÒu khã kh¨n, c«ng t¸c phßng chèng thiªn t¹i rÊt phøc t¹p. Tuy nhiªn trong n¨m 2005 Ninh B×nh còng ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. 

2/ KÕt qu¶ c«ng t¸c thuû lîi phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng trªn ®Þa bµn tØnh trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007:

S¸u th¸ng ®Çu n¨m 2007 ®ång b»ng s«ng Hång nãi chung, tØnh Ninh B×nh nãi riªng thêi tiÕt diÔn biÕn phøc t¹p cô thÓ:

+ Thêi tiÕt kh« h¹n kÐo dµi, vô chiªm xu©n n¨m 2007 thêi tiÕt kh hanh, l­îng bèc h¬i lín, ®é mÆn t­¬ng ®èi cao.

+ L­îng m­a trong vô chiªm xu©n ®¹t tõ 200 mm ®Õn 300mm thÊp h¬n vµ sÊp sØ trung b×nh nhiÒu n¨m, l­îng m­a ®Çu vô rÊt thÊp h¬n nhiÒu trung b×nh nhiÒu n¨m vµ cïng kú n¨m 2006, l­îng m­a chñ yÕu tËp trung vµo th¸ng 5.

+ Mùc n­íc trªn c¸c triÒn s«ng thÊp h¬n trung b×nh nhiÒu n¨m, mùc n­íc trung b×nh th¸ng trªn s«ng Hoµng long t¹i bÕn §Õ thÊp h¬n TBNN tõ 0,3 cm ¸ 20 cm, trªn s«ng §¸y t¹i Ninh B×nh thÊp h¬n TBNN tõ (10 ¸ 20) cm,. Tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 5 n¨m 2007 mùc n­íc trªn s«ng Hoµng Long t¹i bÕn §Õ cao h¬n mùc n­íc cïng kú n¨m 2006 tõ (04 ¸ 14) cm, trªn s«ng §¸y t¹i Ninh B×nh tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 5 n¨m 2006 mùc n­íc trung b×nh th¸ng cao h¬n TBNN tõ (01 ¸ 05) cm, cao h¬n cïng kú n¨m 2006 tõ (02 ¸ 14) cm.

+ §é mÆn t¹i c¸c cèng lÊy n­íc t­íi cña vïng triÒu t­¬ng ®èi cao l©n s©u vµo néi ®ia.Trªn s«ng §¸y t¹i cèng Ph¸t diÖm lµ 18,5 o/oo,  T¹i CÇu Héi s«ng CÇu Héi Yªn Th¸i ®é mÆn lµ 17,5o/oo, trªn s«ng V¹c t¹i cèng T©n H­ng lµ 12,5 o/oo.

+ Hå chøa : C¸c th¸ng ®Çu vô hå thiªu n­íc chØ ®¹t 85 o/o  dung tich thiªt kª.

Nh­ng do n¾m b¾t ®­îc diÔn biÕn thêi tiÕt tØnh ®· chØ ®¹o c¸c ®Þa ph­¬ng lËp ph­¬ng ¸n t­íi cho vô chiªm xu©n nªn ®· chñ ®éng vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ cô thÓ: DiÖn tÝch lóa ®­îc t­íi lµ: 40.967ha/40.967 ha gieo cÊy.

3/ T×nh h×nh thiªn tai vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc:

S¸u th¸ng ®Çu n¨m 2007  t¹i tØnh Ninh B×nh chÞu ¶nh h­ëng thêi tiÕt kh« h¹n, lµm cho hµng chôc ngh×n ha ®Êt bÞ thiÕu n­íc. Nh­ng do n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh thêi tiÕt nªn TØnh ®· chØ ®¹o c¸c dÞa ph­¬ng vµ c¸c ngµnh tËp trung chèng h¹n nªn ®É ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt, kh«ng bÞ mÊt mïa do h¹n h¸n.

BiÖn ph¸p kh¾c phôc cña ®Þa ph­¬ng:

+ X©y dùng biÖn ph¸p chèng h¹n cho tõng vïng, tõng ®Þa ph­¬ng ®Ó cã biÖn ph¸p chØ ®¹o cô thÓ.

+ §èi víi vïng triÒu: tranh thñ lÊy n­íc nh÷ng lóc triÒu c­êng vµ ®é mÆn cho phÐp, lÊy ®ñ n­íc lµm ®Êt vµ tr÷ vµo kªnh m­¬ng, ao, ®Çm t¹o nguån ®Ó dïng biÖn ph¸p b¬m t¸t. Bè tri 17 ®iÓm ®o mÆn ®Ó kiÓm soat chÊt l­îng n­íc.

+ Vïng b¬m ®iÖn: Nh÷ng thêi ®iÓm mùc n­íc s«ng cao tranh tghñ vµ tËn dông tèi ®a sè m¸y b¬m ®Ó b¬m t­íi vµ b¬m tr÷ v¸o kªnh m­¬ng t¹o nguån cho viÖc b¬m t¸t.

+ Vïng hå chøa: lËp ph­¬ng ¸n lÊy n­íc t­íi vµ n­íc phôc vô cho sinh ho¹t, tiÕt kiÖm triÖt ®Ó n­íc c¸c hå. 

+ Ph¸t ®éng phong trµo lµm thuû lîi néi ®ång, nhÊt lµ tËp trung n¹o vÐt c¸c cöa cèng t­íi, ©u, vµ c¸c kªnh dÉn n­íc vµo tr¹m b¬m ®Ó t¹o nguån t­íi.

+ Mua bæ xung 117 m¸y b¬m dÉ chiªn c¸c lo¹i phôc vô chèng h¹n  

+ Th­êng xuyªn kiÓm tra c«ng tr×nh, söa ch÷a kÞp thêi khi cã sù cè, nhÊt lµ kiÓm tra viÖc lÊy n­íc t­íi cña c¸c hå chøa vµ ®é mÆn trªn c¸c s«ng ®Ó chØ ®¹o viÖc lÊy n­íc t­íi.

KÕt qu¶ c«ng t¸c thuû lîi 6 thµng ®Çu n¨m 2007 nh­ sau:

+ C«ng t¸c t­íi cho vô chiªm 2006-2007: §ªn 15 th¸ng 2 n¨m 2007 toµn tØnh ®· c¬ b¶n ®ñ n­íc DiÖn tÝch lóa ®­îc t­íi lµ: 40.967ha/40.967 ha gieo cÊy.DiÖn tƯch trång l¹c trång 4570 ha  ng« 2091 ha rau ®Ëu c¸c lo¹i 3324 ha

+ C«ng t¸c thuû lîi néi ®ång: §µo ®¾p ®­îc 1.100.000m3 ®Êt, trong ®ã cã 30.000 m3 n¹o vÐt c¸c cöa lÊy n­íc ( Cöa cèng, ¢u, kªnh dÉn v¸o tr¹m b¬m, bÓ hót).

+ C«ng t¸c phßng chèng lôt b·o:

- X©y dùng ph­¬ng ¸n phßng chèng lôt b·o n¨m 2007 vµ c¸c ph­¬ng ¸n träng ®iÓm.

- Tu bæ c¸c tuyÕn ®ª cÊp III: §Õn 30/5/2007 ®¾p ®ª ®­îc 62.711/62.711 m3 ®¹t 100% kÕ ho¹ch giao.

- C«ng t¸c duy b¶o d­ìng th­êng xuyªn: Tæ chøc thi c«ng ®­îc 23/23 h¹ng môc víi khèi l­îng 24.662m3 ®Êt  vµ 2.854 côm tre.

- C«ng t¸c tu bæ ®ª néi TØnh: §¾p ®­îc 83.648/83.648m3 ®ª cÊp IV, cÊp V vµ gia cè 8.963/8.963 mks ( mÐt khoan s©u) ®¹t 100% kÕ ho¹ch.

4/ C¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong l­u vùc, nh÷ng khã kh¨n, kiÕn nghÞ cña ®Þa ph­¬ng:

a/ Nhu cÇu sö dông n­íc tØnh Ninh B×nh:

- §Ó ®¶m b¶o cho diÖn tÝch 80000 ha trång lóa vµ 27000 ha trång mµu, c©y ¨n qu¶ hµng n¨m cÇn kho¶ng 480 triÖu m3 n­íc/n¨m

-  Nhu cÇu cho môc ®Ých sinh ho¹t kho¶ng 24 triÖu m3/n¨m  

- Nhu cÇu sö dông n­íc cho c«ng nghiÖp mét sè n¨m tíi trung b×nh kho¶ng 630 triÖu m3/n¨m

Tæng nhu cÇu n­íc sö dông hµng n¨m kho¶ng 1,1 tû m3

b/ C©n ®èi nguån n­íc:

Do sù ph¸t triÓn ®« thÞ vµ c«ng nghiÖp :

- Mïa kiÖt : C©n ®èi nguån n­íc ®èi víi Ninh b×nh cßn thiÕu ®Æc biÖt lµ mïa kiÖt næi bËt lµ h¹n nÆng vµo vô chiªm xu©n 2005, chiªm xu©n 2006

- Mïa lò : tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10 chÞu ¶nh h­ëng cña ph©n lò S«ng Hång qua s«ng §¸y vµ lò S«ng Hoµng Long , S«ng Tèng Thanh hãa g©y ngËp lôt nhÊt lµ c¸c n¨m 1978,1985,1994,1996,2000 .

c.C«ng t¸c thuû lîi phôc vô chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i :

Thùc hiÖn chñ tr­¬ng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n cña §¶ng vµ nhµ n­íc , c¨n cø vµo ®Þnh h­íng quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ bè trÝ hîp lý gièng c©y trång , mïa vô gièng vËt nu«i , ®­a nhanh tiÕn bé khoa häc vµo s¶n xuÊt nh»m t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao t¹o ra 3 vïng kinh tÕ tËp trung :

- Vïng kinh tÕ ven biÓn :

+ ChuyÓn diÖn tÝch trång lóa , trång cãi sang nu«i trång thuû s¶n nh­ t«m só , cña ®Õn 2010 phÊn ®Êu 2200 ha (kÓ c¶ lÊn biÓn) . §· cã quy ho¹ch thuû lîi vµ dù ¸n ®Çu t­ cña Bé N«ng nghiÖp & PTNT cho 1345 ha víi kinh phÝ  kho¶ng  : 155 tû ®ång .

 + ChuyÓn diÖn tÝch trång lóa sang chuyªn canh cãi lªn 1500 ha .

- Vïng c©y nguyªn liÖu tËp trung : DiÖn tÝch kho¶ng 6000 ha tËp trung t¹i huyÖn Nho Quan , thÞ x· Tam §iÖp lµ vïng ®Êt tho¶i, thæ nh­ìng tèt nh­ng thiÕu n­íc chñ yÕu tËp trung trång døa vµ mÝa . Vïng §ång Giao  - ThÞ x· Tam §iÖp dù kiÕn kho¶ng 3200ha hiÖn nay Bé N«ng nghiÖp & PTNT ®· cho lËp dù ¸n khai th¸c n­íc ®Ó t­íi vµ Bé dù kiÕn ®Çu t­ dù  ¸n mÉu víi diÖn tÝch t­íi 120 ha ­íc tÝnh kinh phÝ kho¶ng 13 tû ®ång .

- Vïng nu«i trång thuû s¶n n­íc ngät : ChuyÓn dÞch diÖn tÝch thÊp tròng , vô mïa n¨ng suÊt thÊp bÊp bªnh ë c¸c huyÖn Nho Quan , Gia ViÔn, Yªn M«, Hoa l­ sang nu«i trång thuû s¶n n­íc ngät nh­ t«m cµng xanh , c¸ chim tr¾ng , r« phi ®¬n tÝnh …. Víi tæng diÖn tÝch kho¶ng 8000 ha .

Tr­íc yªu cÇu chuyÓn ®æi vÒ c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i nh­ng hiÖn nay c¬ së h¹ tÇng vÉn ch­a ®¸p øng yªu cÇu .

d/ T×nh h×nh ph¸t triÓn ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp :

            - Tèc ®é ph¸t triÓn ®« thÞ tØnh Ninh B×nh ®ang ph¸t triÓn kh¸ nhanh n¨m 2004 thÞ x· ®· cã diÖn tÝch 4840 ha vµ .Th¸ng 4 n¨m 2007 thÞ x· Ninh b×nh lªn thµnh phè .

- Trªn ®Þa bµn tØnh hiÖn nay ®ang x©y dùng 2 khu c«ng nghiÖp Gi¸n KhÈu : 150 ha vµ khu c«ng nghiÖp Ninh phóc : Trªn 300 ha ®ang kªu gäi c¸c nhµ ®Çu t­  . ViÖc ph¸t triÓn ®« thÞ vµ c¸c khu c«ng nghiÖp còng sÏ ®Æt ra vÊn ®Ò m«i tr­êng trong ®ã cã m«i tr­êng n­íc trong t­¬ng lai gÇn.

e/ VÊn ®Ò hµnh lang tho¸t lò cña s«ng §¸y      :

Hµnh lang tho¸t lò cña c¸c tuyÕn s«ng lµ vÊn ®Ò hÕt søc nhËy c¶m.Nh­ng nÕu kh«ng ®¶m b¶o hµnh lang tho¸t lò th× t­¬ng lai cã thÓ g©y hËu qu¶ khã l­êng.Mét sè n¬i nh©n d©n v× lîi Ých côc bé ®· lÊn chiÕm b·i s«ng lµm nhµ cöa lÒu l¸n, bÕn ®ß, b·i vËt liªu, lµm c¶n trë dßng chÈy tho¸t lò; G©y x©m h¹i, s¹t lë b·i s«ng, s¹t lë ®ª ph¸i bê ®èi diÖn. C¸c c¬ quan chøc n¨ng qu¶n lý ®ª ®iÒu ®· tÝch cùc ng¨n chÆn, gi¶i táa c¸c vi ph¹m trªn nh­ng nh©n d©n vÉn ch­a chÊp hµnh triÖt ®Ó.

f/ C¸c vÊn ®Ò ®Æt ra cho c«ng t¸c thuû lîi:

Qua t×nh h×nh thêi tiÕt c¸c n¨m qua vµ 6 th¸ng n¨m 2007 c¸c vÊn ®Ò cÇn ®­îc quan t©m gi¶i quyÕt lµ :

+ Cñng cè, n©ng cÊp c¸c tuyÕn ®ª nhÊt lµ tuyÕn ®ª biÓn.

+ C«ng t¸c tiªu óng: HÖ sè tiªu óng t¹i Ninh B×nh cÇn ®­îc tÝnh to¸n l¹i cho phï hîp ®Êp øng yªu cÇu phôc vô s¶n xuÊt cña ®Þa ph­¬ng.

+ Söa ch÷a, n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh ®Çu mèi ®· xuèng cÊp vµ kh«ng phï hîp ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.

+ X©y dùng c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh t­íi cho c©y trång c¹n.

+ CÇn ph¶i x©y dùng mét sè c«ng tr×nh ng¨n mÆn: ¢u CÇu Héi, ¢u Kim §Çi… 

+ Quy ho¹ch thñy lîi cña tØnh Ninh B×nh ®­îc lËp tõ l©u, hiÖn t¹i c¸c ngµnh kinh tÕ ®· ph¸t rÊt cao nhÊt lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· chuyÓn ®èi m¹nh mÏ vÒ c¬ cÊu c©y trång, do vËy hÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi hiÖn t¹i trong tØnh kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c¸c ngµnh kinh tÕ vµ phôc vô ®êi s«ng cña nh©n d©n. C«ng t¸c thuû lîi cÇn ph¶i ®­îc nghiªn cøu quy ho¹ch l¹i cho phï hîp.

Ninh b×nh lµ mét tØnh thuÇn n«ng, møc thu nhËp thÊp nguån vèn ®Çu t­ cho x©y dùng míi, söa ch÷a n©ng cÊp c«ng tr×nh thuû lîi cßn h¹n hÑp. MÆt kh¸c c¸c c«ng tr×nh hiÖn ®¹ng bÞ xuèng cÊp nghiªm träng kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu phßng chèng b·o lò vµ phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §©y lµ mét khã kh¨n rÊt lín trong ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng.

§Ò nghÞ Ban Qu¶n lý QH l­u vùc s«ng Hång - Th¸i B×nh nghiªn cøu gióp ®ì ®Þa ph­¬ng quy ho¹ch chi tiÕt hÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi, lËp mét sè dù ®Çu t­  ®Ó kªu gäi vèn ®Çu t­ Quèc tÕ.

5/ Nh÷ng yªu cÇu phèi hîp ®a ngµnh vµ liªn tØnh trong ph¸t triÓn l­u vùc:

C«ng t¸c thuû lîi lµ c«ng t¸c rÊt lín trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mét Quèc gai,  ¶nh h­ëng ®Õn nhiÒu ngµnh, nhiÒu cÊp vµ ®Õn ng­êi d©n do vËy sù phèi hîp gi÷a c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng cÇn ®­îc n©ng cao h¬n n÷a. C¸c ®Þa ph­¬ng c¸c ngµnh quan t©m h¬n n÷a ®Õn c«ng t¸c thuû lîi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ngµnh x©y dùng ®­îc nhiÒu c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ qu¶n lý khai th¸c tèt n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, phôc vô ngµy mét tèt h¬n cho s¶n xuÊt, ®êi sèng cña nh©n d©n.

C¸c tØnh trong l­u vùc th­êng xuyªn trao ®æi kinh nghiÖm vÒ quy ho¹ch, x©y dùng vµ qu¶n lý hÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi vµ phßng chèng thiªn tai.

Phèi hîp gi¶i quyªt t×nh tr¹ng vi ph¹m hµnh lang tho¸t lò trªn s«ng §¸y trong ®ã cã khu vùc cÇu Non N­íc gi÷a tØnh Ninh B×nh vµ Nam §inh.

6/ §Ò xuÊt ­u tiªn ®Çu t­ trong l­u vùc:

§Çu t­ x©y dùng vµ n©ng cÊp c¸c tuyÕn ®ª biÓn, c¸c c«ng tr×nh ng¨n mÆn, c¸c hå chøa, c¸c cèng, ©u cã nhiÖm vô t¹o nguån t­íi vµ ng¨n lò. 

 
CÁC TIN KHÁC
  THAM LUẬN CỦA TỈNH NAM ĐỊNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TP.HẢI PHÒNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TP.HÀ NỘI TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH HÀ NAM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn