I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH

LƯU VỰC SÔNG HỒNG-THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                               

QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

CỦA TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số   06/2006/QĐ-BQLQH LVS

ngày 5 tháng 9 năm 2006 của Trưởng Ban Quản lý

quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình)

 

 


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tiểu ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy.

 

Điều 2. Địa vị pháp lý

Tiểu ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình.

 

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY

 

Điều 3. Nhiệm vụ

Tiểu ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy giúp Trưởng ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đánh giá các phương án quy hoạch, các dự án điều tra cơ bản và các kết quả kiểm kê, đánh giá nguồn nước trong lưu vực sông Đáy (sau đây gọi tắt là lưu vực); kiến nghị với Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các phương án trên.

2. Đánh giá kết quả thực hiện việc khai thác, sử dụng tổng hợp nguồn nước; phòng chống lũ, lụt và bảo vệ môi trường nước trong lưu vực.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện và giám sát việc thực hiện các dự án quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Đề xuất các ưu tiên đầu tư phát triển thuỷ lợi, kiến nghị giải quyết các vấn đề về phân phối nguồn nước trong lưu vực. Phối hợp liên tỉnh tìm kiếm nguồn vốn đầu tư từ các nguồn khác nhau.

5. Cập nhật và quản lý thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước trong lưu vực.

6. Đề xuất và chủ trì thực hiện các chương trình tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức về quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư  trong lưu vực.

7. Tổng hợp báo cáo Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình và Ủy ban nhân dân các tỉnh trong lưu vực về tình hình khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước trong lưu vực.

 

Điều 4. Quyền hạn

1. Đề xuất, kiến nghị Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình và Ủy ban nhân dân các tỉnh trong lưu vực về quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước, các giải pháp về giải quyết tranh chấp nguồn nước trong lưu vực.

2. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban.

3. Đề xuất, kiến nghị Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình và các địa phương trong lưu vực về quy hoạch, dự án phát triển, cơ chế quản lý, các chính sách, vấn đề khác có liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước trong lưu vực.

4. Yêu cầu các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương trong lưu vực cung cấp các thông tin cần thiết về quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước liên quan đến hoạt động của các Sở, ngành, địa phương trong lưu vực.

5. Đề xuất việc thăm quan, học tập, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý lưu vực sông trong và ngoài nước.

 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Tiểu ban

1. Lãnh đạo Tiểu ban:

Lãnh đạo Tiểu ban có Trưởng Tiểu ban và các Phó Tiểu ban

- Trưởng Tiểu ban: là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lưu vực được cử luân phiên theo nhiệm kỳ 2 năm.

- Phó Tiểu ban thường trực là Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

- Các Phó Tiểu ban khác là Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh trong lưu vực gồm: Hà Nội, Hà Tây, Hoà Bình, Nam Định, Ninh Bình.

2. Các Ủy viên thường xuyên, gồm có:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình.

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh của các tỉnh trong lưu vực.

- Lãnh đạo Chi cục Thuỷ lợi, Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt, bão các tỉnh trong lưu vực.

- Trường hợp cần thay đổi các Ủy viên thường xuyên thì Ủy ban nhân dân tỉnh lập văn bản đề nghị gửi Trưởng Tiểu ban xem xét và đề nghị Trưởng ban Quản lý quy hoạch sông Hồng – Thái Bình quyết định.

3. Các Ủy viên không thường xuyên, gồm có :

Lãnh đạo của các Sở, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc lưu vực và các cơ quan, tổ chức, cá nhân được Trưởng Tiểu ban mời họp khi giải quyết những công việc có liên quan.

4. Văn phòng Tiểu ban:

Văn phòng Tiểu ban có trụ sở đặt tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam và có các Chi nhánh Văn phòng đặt tại Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh còn lại trong lưu vực.

5. Tổ công tác:

Mỗi tỉnh trong lưu vực thành lập Tổ công tác do Phó Tiểu ban làm tổ trưởng để thực hiện công tác quản lý quy hoạch lưu vực tại địa phương. Thành viên của Tổ công tác là các Ủy viên thường xuyên của Tiểu ban tại địa phương

 

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG TIỂU BAN, PHÓ TIỂU BAN, CÁC THÀNH VIÊN TIỂU BAN, MỐI QUAN HỆ - CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TIỂU BAN VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

 

Điều 6. Nhiệm vụ của Trưởng Tiểu ban, Phó Tiểu ban và các Ủy viên

1. Trưởng Tiểu ban:

- Chỉ đạo giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ của Tiểu ban.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tiểu ban và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Tiểu ban.

- Trong trường hợp cần thiết Trưởng Tiểu ban được quyền quyết định thành lập các nhóm công tác nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách nảy sinh trong lưu vực.

- Đề xuất với Ban Quản lý quy hoạch lưu vực  sông Hồng – Thái Bình quyết định thay đổi các thành viên của Tiểu ban theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh trong lưu vực.

2. Phó Tiểu ban thường trực:

- Giúp Trưởng tiểu ban kiểm tra, đôn đốc việc điều hành hoạt động của Tiểu ban.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Tiểu ban.

- Giải quyết công việc của Tiểu ban và những nhiệm vụ được Trưởng Tiểu ban phân công hoặc ủy quyền.

3. Các Phó Tiểu ban khác:

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Tiểu ban.

- Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Tiểu  ban tại địa phương.

- Là Tổ trưởng Tổ công tác tại địa phương

4. Các Ủy viên thường xuyên:

- Tham gia đầy đủ vào các kỳ họp của Tiểu ban và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

- Đề xuất các nội dung liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước ở địa phương, ngành mình với Tiểu ban.

- Trực tiếp tham gia ý kiến về những nội dung thảo luận tại cuộc họp Tiểu ban hoặc tham gia ý kiến bằng văn bản các tài liệu do Tiểu ban gửi đến.

- Biểu quyết trong các kỳ họp của Tiểu ban (nếu có).

5. Các Ủy viên không thường xuyên.

- Tham gia các kỳ họp của Tiểu ban khi được mời.

- Tham gia ý kiến về những nội dung liên quan đến địa phương, lĩnh vực công tác của cơ quan tại kỳ họp Tiểu ban hoặc tham gia ý kiến bằng văn bản các tài liệu do Tiểu ban gửi tới.

 

Điều 7. Chế độ làm việc

- Tiểu ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy làm việc theo chế độ Hội nghị để thảo luận góp ý kiến và biểu quyết tại các kỳ họp. Ý kiến được thông qua tại Hội nghị là ý kiến được đa số các đại biểu nhất trí. Trường hợp chỉ có 50% số đại biểu nhất trí thì ý kiến kết luận của Trưởng Tiểu ban là khuyến nghị chung cho Hội nghị.

- Tiểu ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy nhóm họp định kỳ 2 lần trong năm (quý II và quý IV hàng năm). Trường hợp cần thiết hoặc theo đề nghị của ít nhất 2/3 số thành viên của Tiểu ban, Trưởng Tiểu ban có thể triệu tập họp bất thường .

- Thành phần dự Hội nghị: Trưởng Tiểu ban gửi giấy mời trực tiếp đến các Ủy viên thường xuyên và Ủy viên không thường xuyên theo nội dung công việc giải quyết. Trong trường hợp không thể tham gia tại kỳ họp của Tiểu ban thì đại biểu báo cáo Ban Tổ chức kỳ họp trước 3 ngày.

 - Tiểu ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy có thể thông qua văn bản bằng các phương pháp phù hợp, không nhất thiết phải tổ chức họp.

- Trước khi một văn bản được thông qua và ban hành, Văn phòng Tiểu ban phải gửi văn bản đó tới tất cả thành viên thường xuyên và thành viên không thường xuyên được Trưởng Tiểu ban mời tham gia xem xét cho ý kiến.

- Văn bản kết luận của Hội nghị phải được gửi tới tất cả thành viên thường xuyên và thành viên không thường xuyên được mời dự họp.

Điều 8. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Tiểu ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy bao gồm các nguồn sau đây:

a) Cấp từ ngân sách hàng năm trong nguồn kinh phí sự nghiệp của các tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh trong lưu vực.

b) Đóng góp tự nguyện của các đơn vị quản lý công trình khai thác nguồn nước, các tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ nguồn nước trong lưu vực.

c) Hỗ trợ hằng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Văn phòng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình.

d) Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

2. Sở Tài chính các tỉnh hướng dẫn và quản lý dự toán của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với kinh phí hoạt động của Tiểu ban.

3. Việc sử dụng và quản lý các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện cho Tiểu ban (nếu có) tuân theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính của Nhà nước và các quy định của nhà tài trợ.

 

Chương IV

VĂN PHÒNG TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH

LƯU VỰC SÔNG ĐÁY

 

Điều 9. Tổ chức của Văn phòng Tiểu ban

1. Trụ sở Văn phòng Tiểu ban được đặt tại Chi Cục Thuỷ lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

2. Trụ sở của các Chi nhánh Văn phòng được đặt tại Chi Cục Thuỷ lợi/ Phòng Thuỷ lợi các tỉnh khác trong lưu vực.

3. Chánh Văn phòng Tiểu ban do Phó Tiểu ban thường trực kiêm nhiệm.

- Chánh Văn phòng Tiểu ban có trách nhiệm tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế hoạt động của Văn phòng báo cáo Trưởng Tiểu ban và Văn phòng Ban quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình thẩm định trình Trưởng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình phê duyệt.

- Chánh Văn phòng Tiểu ban trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Văn phòng, bảo đảm thực hiện các chương trình làm việc có hiệu quả.

4. Phó Chánh Văn phòng Tiểu ban là các Chi Cục trưởng Chi Cục Thủy lợi/Trưởng phòng Thuỷ lợi của các tỉnh trong lưu vực trực tiếp điều hành hoạt động của Chi nhánh Văn phòng theo sự chỉ đạo của Phó Trưởng Tiểu ban tại địa phương và Chánh Văn phòng Tiểu ban. Riêng Phó Văn phòng Tiểu ban tỉnh Hà Nam được phân công làm thư ký trong các cuộc họp của Tiểu ban.

 

 

Điều 10. Nhiệm vụ của Văn phòng Tiểu ban

1.Văn phòng Tiểu ban:

a) Văn phòng Tiểu ban là bộ phận giúp việc Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 3 của Quy chế này

b) Thực hiện các công việc phục vụ hoạt động của Tiểu ban, bao gồm:

- Chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp, hội nghị, hội thảo của Tiểu ban theo sự phân công của Ban tổ chức.

- Chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến các thành viên của Tiểu ban.

c)  Dự thảo các văn kiện, báo cáo của Tiểu ban.

e)  Lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Tiểu ban phục vụ cho công tác quản lý lưu vực.

d)  Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Tiểu ban giao.

2. Chi nhánh Văn phòng:

-          Phối hợp với Văn phòng Tiểu ban chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp, hội nghị, hội thảo của Tiểu ban theo sự phân công của Ban tổ chức.

-          Tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch lưu vực sông, các kiến nghị, đề xuất tại địa phương để gửi về Văn phòng thường trực Tiểu ban theo quy định.

-          Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng tiểu ban.

 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 11. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Tiểu ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy thảo luận, tổng hợp ý kiến trình Trưởng ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình xem xét, quyết định./.

                                                                                                             

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

Phạm Xuân Sử

 

(đã ký)

                                                                      

 
CÁC TIN KHÁC
  CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY
  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2005/QĐ-BTC VỀ KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT
  THÔNG TƯ SỐ 05/2005/TT-BTNMT HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/ND-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NUỚC
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn