I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ THỤC CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
 

Decision of Minister of Agricultural and Rural Development on the Promulgation of Regulations on Mandates and Procedures applied in the Licensing to Waste Water Discharge into Irrgation and Drainage Schemes.(Trích Công báo số 27 ngày 26/11/2004)

On 1st November 2004, the Minister of Agricultural and Rural Development approved the Decision No. 56/2004/QĐ-BNN regarding Regulation on Mandates and Procedures applied in the Licensing to Waste Water Discharge into Irrigation and Drainage Schemes. This regulation stipulates the mandates, procedures of issuing and extending   license, adjustment of contents, cancel and withdraw licensing to waste water discharging  into irrigation and drainage schemes to be applied by organizations, individuals who use water in production, scientific research, hospital, urban area, residential area and other activities.

            Ngày 1 tháng 11 năm 2004 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định phê duyệt Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi. Quy định này quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, thu hồi giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi cho các tổ chức, cá nhân sử dụng nước cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bệnh viện, đô thị, khu dân cư tập trung và các hoạt động khác nếu xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi. Quy định này bao gồm 6 chương 20 điều và 7 phụ lục kèm theo.

- Chương I. Những quy định chung, bao gồm 7 điều với các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Điều 2. Đối tượng phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.

Điều 3. Điều kiện cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.

Điều 4. Thời hạn, gia hạn sử dụng giấy phép.

Điều 5. Điều chỉnh nội dung giấy phép.

Điều 6. Đình chỉ hiệu lực sử dụng giấy phép.

Điều 7. Thu hồi giấy phép

- Chương II. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, khôi phục và  thu hồi giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi, bao gồm 2 điều:

Điều 8. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép.

Điều 9. Cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ.

- Chương III. Thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi, bao gồm 4 điều:

Điều 10. Hồ sơ xin cấp giấy phép.

Điều 11. Trình tự cấp giấy phép.

Điều 12. Hồ sơ xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép.

Điều 13. Trình tự xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.

- Chương IV. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan cấp phép và tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi, bao gồm 4 điều với các nội dung sau:

Điều 14. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan cấp phép.

Điều 15. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ.

Điều 16. Quyền của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

Điều 17. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

- Chương V. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, gồm 2 điều:

Điều 18. Kiểm tra, thanh tra.

Điều 19. Xử lý vi phạm.

- Chương VI. Điều khoản thi hành,

Điều 20. Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong thời hạn một năm kể từ khi Quy định này có hiệu lực tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 2 Quy định này đang có hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải hoàn thành việc xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.

 

 
CÁC TIN KHÁC
  VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG MỚI
  VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH MỚI
  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
  QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG
  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn