I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
GIỚI THIỆU CHUNG (10/07/2004)
Ban QLQHLV Sông Hồng - Sông Thái bình là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, được thành lập theo QĐ số 39/2001/QĐ-BNN ngày 09/04/2001của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG- SÔNG THÁI BÌNH (18/09/2004)
Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình là cơ quan sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
VIỆN QUY HOẠCH THUỶ LỢI KỶ NIỆM 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (17/01/2006)
45 năm qua Viện Quy hoạch Thuỷ lợi với chức năng chuyên ngành đã nghiên cứu lập quy hoạch Thuỷ lợi trong phạm vi cả nước nhằm điều hoà sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nước, môi trường nước, bảo vệ dân sinh, sản xuất nông nghiệp - phát triển nông thôn và đáp ứng nhu cầu nước cho phát triển tất cả các ngành, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước và góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước qua các giai đoạn lịch sử. Đặc biệt công tác quy hoạch phát triển Thuỷ lợi hiện nay nhằm mục tiêu bảo vệ, khai thác và sử dụng tổng hợp nguồn nước có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn