Quyết định số 03/2010/qđ-ttg ngày 25/01/2010 của thủ tướng chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổng cục thuỷ lợi trực thuộc bộ nông nghiệp và ptnt bắt

Quyết định nêu rõ Tổng cục Thuỷ lợi là cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về thuỷ lợi, có tư cách pháp nhân, có dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà  nước cấp

Thông tư số 09/2009/tt-bxd ngày 21/05/2009 quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của nghị định số 88/2007/nđ-cp ngày 28/5/2007 của chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Ngày 21 tháng 5 năm 2009, Bộ Xây dựng đã có thông tư quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp