GIỚI THIỆU CHUNG

Ban QLQHLV Sông Hồng - Sông Thái Bình là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, được thành lập theo QĐ số 39/2001/QĐ-BNN ngày 09/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

NHIỆM VỤ CỦA BAN

Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình là cơ quan sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện các nhiệm vụ sau:  

CHỨC NĂNG CHÍNH

Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình là cơ quan sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT có những chức năng chính sau