GIỚI THIỆU CHUNG

Ban QLQHLV Sông Hồng - Sông Thái Bình là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, được thành lập theo QĐ số 39/2001/QĐ-BNN ngày 09/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

NHIỆM VỤ CỦA BAN

Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình là cơ quan sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện các nhiệm vụ sau:  

CHỨC NĂNG CHÍNH

1. Tổ chức lập các dự án khảo sát thiết kế quy hoạch thủy lợi bao gồm: a. Các dự án: Tổng quan thủy lợi các lưu vực sông  + Quy hoạch thủy lợi tổng hợp một lưu vực sông một vùng kinh tế. + Quy hoạch cấp nước, tiêu nước nông nghiệp, công nghiệp, thành phố khu dân cư. + Quy hoạch phòng chống lũ. + Quy hoạch thủy điện.

TỔ CHỨC

A./- LÃNH ĐẠO BAN - Trưởng ban: TS. Hoàng Văn Thắng - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT