I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
 

TT

Họ và tên

Chức danh

Chức danh trong Tiểu ban

1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Trưởng Tiểu ban

2

Kiều Hữu Bình

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam

 Phó Tiểu ban thường trực

4

Bùi Sỹ Sơn

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định

 Phó Tiểu ban

5

Hà Đức Trung

Phó Giám đốc Sở NN&PTN TP Hà Nội

 Phó Tiểu ban

6

Quách Tự Hải

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình

 Phó Tiểu ban

7

Vũ Nam Tiến

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình

 Phó Tiểu ban

8

Chi Cục trưởng Chi Cục QLN&CTTL tỉnh Hà Nam

 Phó Chánh văn phòng TT

9

Nghiêm Xuân Đông

Chi Cục trưởng Chi Cục QLN&CTTL TP Hà Nội

Phó Chánh văn phòng

10

Nguyễn Đình Nghị

Trưởng phòng KTN&CTTL tỉnh Nam Định

Phó Chánh văn phòng

11

Vũ Bình Nguyên

Trưởng phòng Thủy lợi - Sở NN&PTNT TP Hà Nội

Phó Chánh văn phòng

12

Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Bình

Phó Chánh văn phòng

13

Trần Kim Phàn

Chi Cục trưởng Chi Cục Thủy lợi tỉnh Hòa Bình

Phó Chánh văn phòng

14

Ngô Phú Châu

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam

Ủy viên thường xuyên

15

Trịnh Xuân Đàng

Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hà Nam

Ủy viên thường xuyên

16

Nguyễn Như Lâm

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Ủy viên thường xuyên

17

Đỗ Minh Quân

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Nam

Ủy viên thường xuyên

18

Lê Văn Quyết

Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Hà Nam

Ủy viên thường xuyên

19

Nguyễn Văn Truyện

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Nam

Ủy viên thường xuyên

20

Phạm Văn Tam

Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Nam

Ủy viên thường xuyên

21

Nguyễn Văn Hồng

Chi Cục trưởng Chi Cục PCLB tỉnh Hà Nam

Ủy viên thường xuyên

22

Trần Tường Lân

Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tây

Ủy viên thường xuyên

23

Vũ Như Hạnh

Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hà Tây

Ủy viên thường xuyên

24

Nguyễn Khắc Hiền

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tây

Ủy viên thường xuyên

25

Nguyễn Tiến Đạt

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tây

Ủy viên thường xuyên

26

Lê Văn Minh

Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Hà Tây

Ủy viên thường xuyên

27

Phạm Văn Khánh

Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Hà Nội

Ủy viên thường xuyên

28

Nguyễn Văn Được

Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tây

Ủy viên thường xuyên

29

Đỗ Đức Thịnh

Chi Cục trưởng Chi Cục PCLB&QLĐĐ tỉnh Hà Tây

Ủy viên thường xuyên

30

Nguyễn Đức Minh

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình

Ủy viên thường xuyên

31

Bùi Minh Đức

Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hòa Bình

Ủy viên thường xuyên

32

Vũ Đình Vinh

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

Ủy viên thường xuyên

33

Bùi Văn Khánh

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

Ủy viên thường xuyên

34

Vũ Mai Hồ

Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Ủy viên thường xuyên

35

Hà Anh Đức

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình

Ủy viên thường xuyên

36

Trần Đức Duy

Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình

Ủy viên thường xuyên

37

Phạm Ngọc Cường

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Nam Định

Ủy viên thường xuyên

38

Lê Đức Ngân

Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nam Định

Ủy viên thường xuyên

39

Trương Tiến Lập

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định

Ủy viên thường xuyên

40

Đinh Lê Hoàn

Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định

Ủy viên thường xuyên

41

Trần Quốc Hùng

Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Nam Định

Ủy viên thường xuyên

42

Vũ Minh Lượng

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nam Định

Ủy viên thường xuyên

43

Trương Ngọc Hùng

Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nam Định

Ủy viên thường xuyên

44

Đinh Văn Điến

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Bình

Ủy viên thường xuyên

45

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Phó Giám đốc Sở KH&Cn tỉnh Ninh Bình

Ủy viên thường xuyên

46

Vũ Xuân Hiệp

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

Ủy viên thường xuyên

47

Lương Xuân Bằng

Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Ủy viên thường xuyên

48

Vũ Tòan

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình

Ủy viên thường xuyên

49

Tạ Vinh Phong

Tham mưu phó Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình

Ủy viên thường xuyên

50

Chi Cục trưởng Chi Cục QLĐĐ&PCLB tỉnh Ninh Bình

Ủy viên thường xuyên

51

Nguyễn Văn Thuận

Chi Cục phó Chi Cục ĐĐ &PCLB TP Hà Nội

Ủy viên thường xuyên

 

 
CÁC TIN KHÁC
  DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG CÂU
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG-THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn