I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 115/2008/ND-CP CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NAM ĐỊNH (09/11/2011)
HỆ THỐNG THỦY LỢI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (02/10/2009)
CÔNG TÁC CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ KHAI THÁC BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG (06/07/2006)
MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TRONG LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH NĂM 2005 (10/01/2006)
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRÊN SÔNG ĐÀ, SÔNG LÔ PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU, ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (31/03/2006)
Thực hiện mục tiêu chuẩn bị đưa các hồ chứa lớn trên sông Đà và sông Lô vào vận hành Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa trên sông Đà, sông Lô phục vụ đa mục tiêu.
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI TỈNH SƠN LA NĂM 2005 (24/01/2006)
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỦY LỢI; TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CỦA ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2005 Ở TỈNH YÊN BÁI (24/01/2006)
CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH TRONG NĂM 2005 (19/01/2006)
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2005 (19/01/2006)
CÔNG TÁC THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG NĂM 2005 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG (19/01/2006)
CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LƯU VỰC SÔNG CẦU (19/01/2006)
TÌNH HÌNH THIÊN TAI NĂM 2005 VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỦA TỈNH QUẢNG NINH (19/01/2006)
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ TRONG NĂM 2005 (19/01/2006)
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH TRONG NĂM 2005: (19/01/2006)
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT NĂM 2005 TỈNH NAM ĐỊNH (19/01/2006)
CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG, TÌNH HÌNH THIÊN TAI TỈNH LÀO CAI (19/01/2006)
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT NĂM 2005 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TÂY (19/01/2006)
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI TRONG NĂM 2005 CỦA TP HÀ NỘI (18/01/2006)
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG TRÊN ĐIA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG NĂM 2005 (18/01/2006)
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG CỦA NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG NĂM 2005 (18/01/2006)
CÔNG TÁC THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (18/01/2006)
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NĂM 2005 (18/01/2006)
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN (18/01/2006)
MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TRONG LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH NĂM 2005 (18/01/2006)
CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PIM Ở LÀO CAI (12/01/2006)
ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI PHỤC VỤ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU BẮC BỘ TỪ NĂM 1986-2003 (05/08/2005)
Assessment on Irrigation Development in Preparation for the Shift in Agro-economic Mechanism in Mountainous Provinces and Northern Midland Area Period 1986-2003(Viện Quy hoạch Thuỷ lợi)
QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NUỚC - NHỮNG KHÁI NIÊM CƠ BẢN (14/07/2005)
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC (11/09/2004)

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn