I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CÔNG TÁC CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ KHAI THÁC BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG
 

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Đông bắc Việt nam, đông giáp Thái nguyên, tây giáp Yên bái, nam giáp Phú Thọ và bắc giáp tỉnh Hà giang. Dân số 706.395 người. Tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 586.800 ha trong đó đất Nông nghiệp là 71.812,81 ha, đất lâm nghiệp 448.648,5 ha, đất khác 50.455,52 ha. Địa hình của Tuyên quang tương đối phức tạp, có nhiều đồi núi .Đồng ruộng canh tác chủ yếu là ruộng bậc thang , do đó việc tưới tiêu rất khó khăn. Để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho đồng ruộng canh tác,Tuyên quang đã được đầu tư nhiều công trình thuỷ lợi,nhưng đều qui mô nhỏ, cấp công trình chủ yếu là cấp IV và nhiều công trình tạm Năm 2005 toàn tỉnh có 2.332 công trình thuỷ lợi có diện tích tưới từ 1 ha trở lên, đảm bảo tưới cho 16.187,4 ha lúa vụ đông xuân và 18.139,4 ha lúa vụ mùa. Số công trình kiên cố và bán kiên cố là 1.485, số công trình tạm là 847 công trình. Các công trình trên chưa đáp ứng đủ nhu cầu tưới tiêu, diện tích còn lại phải tận dụng nguồn nước khe lạch. Các công trình thuỷ lợi chủ yếu do các Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp trực tiếp quản lý ( 1.190 công trình - chiếm 88,7% ) còn lại do công ty Quản lý khai thác Công trình thuỷ lợi quản lý. Phần do Công ty quản lý có thể thu phí thuỷ lợi hàng năm, còn phần do các Hợp tác xã Nông lâm nghiệp hầu như không thu được, do vậy không có kinh phí duy tu bảo dưỡng , các công trình bị xuống cấp,không phát huy được hiệu quả tưới tiêu.

            Trước tình hình đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên quang đã quyết định ban hành qui định về chế độ quản lý và sử dụng các Công trình thuỷ lợi Nhà nước giao cho các Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp quản lý và sử dụng. Các công trình thuỷ lợi được bàn giao cho các HTX bắt đầu từ tháng 6/1996 và kết thúc tháng 3/1997. Kết quả có 152 công trình do Công ty quản lý khai thác Công trình thuỷ lợi tỉnh quản lý đã được chuyển giao. Đối với các công trình do địa phương quản lý từ trước , được bàn giao lại cho các Ban quản lý công trình xã , hợp tác xã nông Lâm nghiệp để quản lý sử dụng đúng qui định trên cơ sở thành lập các Ban quản lý công trình thuỷ lợi để chuyển giao công trình. Tính đến năm 2005 đã có 2.332 công trình thuỷ lợi được bàn giao cho 156 Ban quản lý công trình thuỷ lợi , trong đó có 1 ban quản lý công trình liên huyện, 6 ban quản lý công trình liên xã ,149 ban quản lý công trình Hợp tác xã.

            Hiệu quả của công tác chuyển giao tính từ sau khi chuyển giao năm 1996 cho đến năm 2005 được đánh giá như sau:

-         Mở đầu cho phương thức tổ chức quản lý mới trong quản lý và khai thác Công trình thuỷ lợi ở nông thôn, thực hiện xã hội hoá công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi.

-         Các công trình thuỷ lợi đã có người quản lý thực sự, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để người Nông dân có thể tham gia vào quản lý các công trình thủy lợi , giảm được sự ỷ lại trông chờ vào bao cấp của Nhà nước, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát trong việc đầu tư, tu sửa công trình thuỷ lợi.

-         Các công trình hoạt động tốt hơn, diện tích tưới của các công trình chuyển giao được đảm bảo , một số diện tích tưới còn tăng hơn trước.

-         Thuỷ lợi phí được thu đều đặn và quản lý tốt, tạo nguồn cho việc duy tu bảo dưỡng, lồng ghép các chương trình kiên cố hoá kênh mương , tăng các công trình thuỷ lợi hiện đại, qui mô lớn.

-         Tăng năng suất của các loại cây trồng do được tưới tiêu đầy đủ,sản lượng lúa 36 tạ/ha năm 1995 lên 53,3 tạ/ha năm 2004.

Mặc dù vẫn còn nhiều tồn tại, song rõ ràng phương thức này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác chuyển giao các công trình thuỷ lợi cho các xã , hợp tác xã quản lý được khái quát như sau:

-         Phải thực hiện tốt các văn bản pháp quy của Nhà nước , Chính phủ và của Tỉnh về công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

-         Việc xây dựng cơ chế  chính sách của tỉnh phải phù hợp với điều kiện thực tế về hiện trạng các công trình thuỷ lợi trong tỉnh, khả năng tham gia của người dân, tôn trọng ý kiến cơ sở .

-         Có sự chỉ đạo , tham gia phối hợp của các cấp , ngành trong việc chuyển giao và tổ chức quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi , trong đó vai trò của Uỷ ban nhân dân xã có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quản lý khai thác và bảo vệ công trình trình thuỷ lợi

-         Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân bằng các phương tiện thông tin đại chúng. Nêu được các điển hình  tiên tiến trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ở cơ sở để các địa phương khác trong tỉnh học tập, làm theo.

-         Mở các lớp tập huấn đào tạo kiến thức quản lý khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi cho các thành viên trong ban quản lý công trình, các hộ hưởng lợi từ công trình, các tổ chức, cá nhân có liên quan tới công trình để nâng cao năng lực quản lý  khai thác và bảo vệ các công trình

-         Có chính sách hợp lý về hỗ trợ đầu tư của Nhà nước , khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban quản lý công trình hoạt động tốt.

-         Ban quản lý công trình thuỷ lợi phải xây dựng được quy chế quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi do mình quản lý.

-         Việc thu chi của Ban quản lý công trình đều được công khai đến các hộ hưởng lợi và đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính theo qui định của Nhà nước.

                                                                             

( Tin từ UBND tỉnh Tuyên quang)

 

 
CÁC TIN KHÁC
  MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TRONG LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH NĂM 2005
  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRÊN SÔNG ĐÀ, SÔNG LÔ PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU, ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
  KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI TỈNH SƠN LA NĂM 2005
  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỦY LỢI; TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CỦA ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2005 Ở TỈNH YÊN BÁI
  CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH TRONG NĂM 2005

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn