I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ CÔNG TÁC DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THUỶ ĐIỆN SƠN LA
 

            Ngày 16 tháng 6 năm 2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị giao ban công tác di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La nhằm đánh giá kết quả thực hiện dự án 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. Bộ trưởng Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị gồm có: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật, Trưởng Tiểu ban chuyên trách về di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La; đại diện các bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp; Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các thành viên Tiểu ban Di dân, tái định cư; Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban quản lý dự án di dân, tái định cư các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

            Sau khi Tiểu ban chuyên trách về di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La báo cáo kết quả thực hiện công tác di dân, tái định cư 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006; ý kiến tham gia của đại diện UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và đại biểu tham dự cuộc họp; Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:

            Trong 6 tháng đầu năm 2006, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã có nhiều cố gắng triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng tại các khu (điểm) tái định cư đã đón dân để ổn định sản xuất và đời sống cho các hộ tái định cư đã di chuyển trong năm 2005. Tuy nhiên, kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2006 được Chính phủ giao còn rất thấp cụ thể như sau:

- Về quy hoạch chi tiết: đã phê duyệt 24 khu với 73 điểm đạt 25% kế hoạch

- Về di dân TĐC: tỉnh  Sơn La di dân TĐC được 328/3682 hộ, đạt 8% kế hoạch năm 2006. Các tỉnh Điện Biên và Lai Châu chưa tổ chức di chuyển dân

- Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: đã lập là 516 dự án, phê duyệt 210 dự án, ước giá trị vốn thực hiện đến ngày 30/5/2005 đạt 1240 tỷ đồng, đạt  68% kế hoạch (năm 2004 và 2005), thực hiện giải ngân thanh toán đến 30/5/2006 được 594/1931 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch, trong đó 6 tháng đầu năm giải ngân được 201 tỷ đồng.

            Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 đã được Chính phủ giao, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

            1. Đối với các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu

- Chỉ đạo sát sao, quyết liệt, huy động tổng lực sự tham gia của cả hệ thống chính trị để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La;

- Chỉ đạo các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án, tiến độ di chuyển dân từng tháng, trên cơ sở đó quy định rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng cá nhân cụ thể và có biện pháp khen thưởng thích đáng và xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ;

- Đẩy nhanh tiến độ công tác lập, thẩm định và phê duyệt đề cương, dự toán quy hoạch chi tiết, phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt toàn bộ đề cương quy hoạch chi tiết trong quý III/2006 làm cơ sở để triển khai lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết. Đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra năng lực các đơn vị tư vấn đang được giao lập quy hoạch chi tiết, thay thế ngay các đơn vị không đủ năng lực thực hiện;

- Tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện dự án, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các hộ tái định cư, đề nghị giao cho dân làm những hạng mục đơn giản dân có thể làm được như: san nền, làm đường công vụ; thực hiện phương châm dự án có công trình, dân có việc làm;

- Tiếp tục bổ sung cán bộ có năng lực, kinh nghiệm xuống các huyện, tham gia vào công tác thống kê, đền bù, áp giá, giải phóng mặt bằng; tiến hành di chuyển ngay các hộ tái định cư đến các khu (điểm) đã chuẩn bị đủ điều kiện, để đảm bảo kế hoạch di chuyển dân năm 2006;

- Tăng cường đội ngũ cán bộ khuyến nông, khuyến lâm và cán bộ thú y cho các xã đón dân tái định cư, tiến hành giao đất sản xuất, chuẩn bị đủ giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao kỹ thuật hướng dẫn bà con tổ chức sản xuất, ổn định đời sống ngay khi đến nơi ở mới;

- Đề nghị UBND các tỉnh cụ thể hoá quy trình thẩm định quy hoạch chi tiết và các dự án thành phần, quy định rõ thủ tục tiếp nhận hồ sơ, thời gian trả lời kết quả thẩm định. Trong trường hợp thiếu cán bộ thẩm định, đề nghị tỉnh xem xét vận dụng cơ chế thuê đơn vị tư vấn thẩm định dự án;

- Về xây dựng đô thị tái định cư: đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo việc lập quy hoạch chi tiết cần phân định rõ cơ cấu vốn đầu tư xây dựng đô thị từ nguồn vốn tái định cư và các nguồn vốn khác ngay từ bước phê duyệt quy hoạch chi tiết, làm cơ sở triển khai thực hiện.

2. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan

- Yêu cầu các đơn vị tư vấn thuộc Bộ coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, phải huy động toàn bộ nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết đối với các khu (điểm) đã ký hợp đồng với địa phương, xây dựng cụ thể tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành và phải hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra;

- Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp: khẩn trương tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian hoàn thành trước ngày 31/07/2006;

- Viện Quy hoạch Thuỷ lợi: hoàn chỉnh quy hoạch thuỷ lợi vùng tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, trong đó xác định tổng mức đầu tư, phân nguồn đầu tư từ nguồn vốn tái định cư và các nguồn vốn khác gửi Viên Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp trước ngày 15/07/2006 để bổ sung vào Quy hoạch tổng thể;

- Đối với Văn phòng Tiểu ban di dân, tái định cư:

+ Phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan thường xuyên tổ chức các đoàn công tác liên bộ đi kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Chính phủ và Ban chỉ đạo Nhà nước về Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La;

+ Kết hợp với Dự án của ADB tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ về công tác di dân, tái định cư, đặc biệt là công tác lập và thẩm định quy hoạch chi tiết;

+ Thường xuyên bố trí cán bộ trực tại tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, tiến độ thực hiện dự án, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La trong quý III/2006.

- Đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Quy định bồi thường, di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La trình Thủ tướng phê duyệt trong quý III năm 2006./.

 

 
CÁC TIN KHÁC
  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠN LA
  CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠN LA
  CHUẨN BỊ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN NẬM CHIẾN - TỈNH SƠN LA
  NÉT NỔI BẬT VỀ KHAI THÁC THUỶ ĐIỆN SÔNG HỒNG
  HỒ HOÀ BÌNH ĐÃ THOÁT HIỂM

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn