I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA
 

Ngày 29/11/2004 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg về Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.

Mục tiêu đưa ra là: Di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La phải tạo được các điều kiện để đồng bào tái định cư sớm ổn định chỗ ở và đời sống, trên cơ sở khai thác tiềm năng về tài nguyên và sức lao động, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cuộc sống vật chất, tinh thần ngay càng tốt hơn ở cũ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhiệm vụ từ nay đến năm 2010 tổ chức thực hiện bồi thường, di chuyển và tái định cư cho các hộ gia đình và cá nhân thuộc đối tượng di dân tái định cư như trong phương án quy hoạch di dân, tái định cư được phê duyệt. Bồi thường di chuyển và xây dựng lại kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc – văn hoá xã hội của các tổ chức, đơn vị trong mặt bằng thi công và vùng ngập của hồ chứa Dự án thuỷ điện Sơn La.

Yêu cầu công tác di dân, tái định cư phải được các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng phối hợp chặt chẽ để tổ chức và thực hiện theo phương châm: Trung ương quy định và hướng dẫn cơ chế, chính sách chung, các tỉnh cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện.

Tiến độ di dân, tái định cư phải đáp ứng tiến độ dâng nước hồ chứa; dự kiến tiến độ các năm như sau:

                                                                                                Đơn vị tính : hộ

Số thứ tự

Hạng mục

Năm 2004

Dự báo 2010

Dự báo số hộ di chuyển qua các năm

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

Tổng số

14.993

18.897

3.025

3.287

7.015

3.570

1.552

449

1

Tỉnh Sơn La

9.650

12.479

2.846

2.384

5.318

1.824

108

0

2

Tỉnh Điện Biên

3.219

3.840

0

185

1.181

1.135

919

420

3

Tỉnh Lai Châu

2.124

2.578

179

718

516

611

525

29

Tổng mức vốn đầu tư là 10.294.915 triệu đồng, trong đó:

-         Tái định cư khu vực nông thôn: 7.092.873 triệu đồng

-         Tái định cư khu vực đô thị : 1.650.000 triệu đồng

-         Chi phí khác (khảo sát thiết kế, quản lý, dự phòng): 1.552.042 triệu đồng

Nguồn vốn đầu tư:

-         Nguồn vốn Tổng công ty điện lực Việt Nam: 4.633.031 triệu đồng.

-         Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 5.000.000 triệu đồng

-         Nguồn vốn vay ưu đãi và huy động từ các hộ dân, các doanh nghiệp để phát triển sản xuất, dự kiến là 661.884 triệu đồng

Dự kiến phân kỳ vốn đầu tư hàng năm như bảng sau:

                                                                                                Đơn vị tính : triệu đồng

Hạng mục

Tổng số

Phân theo năm

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Tổng số

10.294.915

3.009.232

2.525.895

2.887.497

1.317.205

477.167

77.919

I. TĐC khu vực nông thôn

7.092.873

1.869.030

1.558.573

2.178.961

1.035.019

387.941

63.349

1. Chi phí bồi thường

1.429.329

326.397

272.757

594.048

204.947

21.811

9.369

2. Đầu tư xây dựng khu TĐC

3.463.768

1.003.366

838.582

847.569

508.709

265.542

0

3. Đầu tư sản xuất và hỗ trợ TĐC

2.199.776

539.267

447.234

737.344

321.363

100.588

53.980

II. TĐC khu vực đô thị

1.650.000

577.500

495.000

412.500

165.000

0

0

III. Chi phí khác

1.552.042

562.702

472.322

296.036

117.186

89.226

14.570

Trách nhiệm của các Bộ, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Bộ, ngành có liên quan và Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Uỷ ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 15 tháng 1 năm 2004 về phê duyệt đầu tư Dự án thuỷ điện Sơn La; Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004  về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La; Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 về việc ban hành quy định về bồi thường, di dân, tái định Dự án thuỷ điện Sơn La.

 
CÁC TIN KHÁC
  Bộn bề và khẩn trương cho khởi công thủy điện Sơn La

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn