I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA TRÊN CÁC LUỒNG TUYẾN THUỘC LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH NĂM 2005
 

Giao thông vận tải thuỷ nội địa là một ngành sử dụng nước mà không tiêu hao, các hoạt động giao thông vận tải thuỷ nội địa có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước của nguồn tài nguyên nước mặt. Quản lý nhà nước về giao thông vận tải thuỷ nội địa là các hoạt động về luật lệ, thể chế, cơ chế, chính sách, các hoạt động cụ thể trên luồng tuyến nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời trực tiếp góp phần bảo vệ, giảm thiểu những tác động xấu từ các hoạt động giao thông vận tải cũng như của các ngành khác trên đường thuỷ nội địa đến nguồn tài nguyên nước mặt.

Các hoạt động trên đường thuỷ nội địa ảnh hưởng đến nguồn nước mặt có thể kể đến như: xây dựng các công trình trên sông, nạo vét luồng lạch, khai thác cát- khai thác tài nguyên, trục vớt thanh thải vật chướng ngại dưới lòng sông, hoạt động của các phương tiện thuỷ, hoạt động công nghiệp sửa chữa đống mới phương tiện thuỷ nội địa,cơ khí hai bên sông.v.v. Các hoạt động này có thể làm ô nhiễm môi trường nước, làm thay đổi mặt cắt, biến đổi dòng chảy dẫn đến những biến đổi về lòng dẫn, tác động xấu đến nguồn nước, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Kiểm soát các hoạt động kể trên theo khuôn khổ của pháp luật là nhằm bảo đảm an toàn giao thông thuỷ nội địa, quản lý, khai thác và bảo vệ có hiệu quả nguồn nước.

Năm 2005 các hoạt động quản lý, khai thác, bảo vệ hệ thống đường thuỷ nội địa trên phạm vi cả nước, trong đó có hệ thống sông Hồng- Thái Bình đã có các chương trình cụ thể, thích hợp và có hiệu quả.

Trước hết về thuận lợi: Năm 2005 là năm đầu tiên Luật Giao thông đường thuỷ nội địa đã đi vào cuộc sống, đây là văn bản pháp lý cao nhất về đường thuỷ nội địa, là cơ sở để Cục Đường sông Việt Nam triển khai các hoạt động quản lý, khai thác hệ thống đường thuỷ nội địa một cách hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo đường lối của Đảng. Trong Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, vấn đề bảo vệ môi trường nước từ các hoạt động giao thông vận tải cũng đã được quan tâm đề cập trong các Điều 7, Điều 8, Điều 26, Điều 28, Điều 71, Điều 72, Điều 95, Điều 97. Đây là cơ sở pháp lý đầu tiên và cũng là cao nhất về bảo vệ môi trường nước, để ngành đường thuỷ nội địa từ nay có thể triển khai các chương trình quản lý, khai thác hệ thống đường thuỷ nội địa gắn liền với các chương trình bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên năm 2005 việc triển khai các hoạt động quản lý, khai thác, bảo vệ hệ thống đường thuỷ nội địa trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng giống như ngành Nông nghiệp, Công nghiệp và các ngành dùng nước khác, năm 2005 là một năm cạn kiệt điển hình, mực nước trên các triền sông xuống thấp và kéo dài, dẫn đến tình trạng khan cạn ách tắc về luồng lạch cho các phương tiện thuỷ nội địa đi lại. Trên các tuyến thuộc lưu vực sông Hồng - Thái Bình đã xẩy ra khan cạn tại 11 khu vực trên 4 tuyến sông, trong đó trọng điểm là khu vực Hà Nội, hiện tại tháng 12 năm 2005 khan cạn cũng đã xảy ra tại 6 khu vực trọng điểm. Khan cạn đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác bảo đảm giao thông và cho việc đi lại của phương tiện.

Về mùa lũ, tuy lũ không lớn, song 5 cơn bão số 2, 3, 6, 7, 8 trong đó bão số 8 là bão lớn nhất trong 30 năm qua đã gây thiệt hại đáng kể cho ngành quản lý đường sông về cơ sở vật chất kỹ thuật của các tuyến thuộc vùng duyên hải Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, ước thiệt hại vào 2,1 tỷ đồng.

Về vĩ mô theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, năm 2005 có 5 Đoạn QLĐS thuộc lĩnh vực sông Hồng – Thái Bình từ đơn vị sự nghiệp kinh tế chuyển sang Công ty Cổ phần đã tác động đến tư tưởng, tổ chức sản xuất, đến thực hiện chức năng quản lý nhà nước về luồng tuyến, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng quản lý luồng tuyến.

Cuối cùng phải nói đến khó khăn về vốn đầu tư. Năm 2005 tổng mức đầu tư cho ngành đường sông chỉ chiếm 2% nguồn vốn của ngành giao thông vận tải. Do thiếu vốn nhiều hạng mục của công tác quản lý, bảo trì ĐTNĐ phải triết giảm, tạm dừng, trong đó có các đề án, đề tài liên quan đến bảo vệ môi trường nước, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường nước từ các hoạt động giao thông vận tải.

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng năm 2005 các hoạt động quản lý nhà nước về ĐTNĐ, quản lý luồng tuyến bảo đảm ATGT trên hệ thống sông Hồng, Thái Bình của Cục Đường sông Việt Nam vẫn được triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả trên các lĩnh vực:

Triển khai Luật Giao thông đường thuỷ nội địa: đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành đường thuỷ nội địa, cũng là một vấn đề lớn mà toàn xã hội quan tâm trong năm 2005.

Để cụ thể hoá Luật và đưa Luật đi vào cuộc sống, cuối năm 2004 và trong năm 2005 Cục Đường sông Việt Nam đã tham gia biên soạn, tham mưu cho Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải ban hành được 37 văn bản quy phạm dưới luật, có 6 Nghị định, 23 Quyết định cấp Bộ, 8 văn bản hướng dẫn. Trong đó có 1 Nghị định, 2 Quyết định liên quan đến quản lý, bảo vệ luồng và hành lang luồng đường thuỷ nội địa, phòng ngừa ô nhiễm môi trường nước, góp phần quan trọng vào quản lý, bảo vệ nguồn nước.

Sau khi có hệ thống văn bản dưới luật, Cục Đường sông Việt Nam cũng đã tổ chức hướng dẫn, phổ biến Luật và các văn bản dưới Luật đến các cơ quan hữu quan, các địa phương trong phạm vi cả nước. Các địa phương thuộc lưu vực sông Hồng- Thái Bình đã được tập huấn tại Hà Nội. Song song với việc tập huấn, hướng dẫn Cục đường sông Việt Nam cũng đã biên tập bộ sách “Tuyển tập Luật GTĐTNĐ”, biên soạn câu hỏi thi tìm hiểu Luật và phát động cuộc thi tham gia tìm hiểu Luật trong phạm vi cả nước, cho đến nay đã có 50 tập thể, 18469 cá nhân tham gia dự thi. Cuộc thi đã tạo ra một đợt sinh hoạt sâu rộng tìm hiểu về Luật đối với quần chúng nhân dân hai bên sông, các đối tượng tham gia giao thông, những người làm các công việc có liên quan.

Cùng với việc tuyên truyền hướng dẫn, Cục Đường sông Việt Nam trong năm 2005 cũng đã tăng cường việc kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện luật của hầu hết các tỉnh thành thuộc lưu vực sông Hồng- Thái Bình, các tỉnh mà phát triển kinh tế xã hội có liên quan mật thiết đến phát triển GTVT thuỷ như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình.v.v.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ là một trong hai chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Cục Đường sông Việt Nam.

Mặc dù là một năm thiếu nước, khan cạn trầm trọng, song do có các thông tin kịp thời của dự báo thuỷ văn, có phương án bảo đảm giao thông thích hợp, chỉ đạo kịp thời và thống nhất từ Cục xuống các đơn vị QLĐS khu vực, nên 2744 km đường sông thuộc hệ thống sông Hồng – Thái Bình về cơ bản vẫn đảm bảo luồng lạch thông suốt an toàn. Trên tuyến đảm bảo 6967 báo hiệu, 2355 đèn tín hiệu ban đêm, Cục đã tổ chức nạo vét duy tu trên 30 bãi cạn với 514.000m3 thuộc 7 sông của lưu vực sông Hông -Thái Bình, tổ chức thanh thải 5 khu vực có vật chướng ngại, duy tu 4 hệ thống kè. Tổ chức điều tiết khống chế hướng dẫn giao thông tại 3 khu vực trọng điểm, tại 7 cầu vào mùa lũ. Thường xuyên theo dõi diễn biến của mực nước, thông báo luồng lạch kịp thời bằng văn bản và trên phương tiện thông tin đại chúng. Chính vì vậy giao thông vẫn được đảm bảo trong mọi tình huống, mật độ phương tiện vận tải thuỷ qua lại trên các tuyến của hệ thống sông Hồng – Thái Bình ngày càng tăng mạnh, số tấn phương tiện thông qua năm 2005 trên sông Hồng đạt 16.176.840 tấn, trên sông kinh Thầy đạt 13.737.000 tấn, trên sông Luộc đạt 11.600.000 tấn

Trong năm 2005, dự án bến khách ngang sông mà nòng cốt là cuộc triển khai vận động người đi đò mặc áo phao là một hoạt động nổi bật của Cục Đường sông Việt Nam. Phía Bắc tại Hà Nam, Ninh Bình, Cục Đường sông Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền, phát động, vận động, người đi đò mặc áo phao, đã có 200 áo phao được phát cho các em học sinh đi học qua sông, 2 phương tiện ca nô 23cv đã được tặng cho các đơn vị làm công tác cứu hộ, cứu nạn. Qua truyền hình cuộc vận động này đã tác động mạnh mẽ đến ý thức của người dân về an toàn giao thông thuỷ, về ý thức tự bảo vệ mình, góp phần nhằm giảm thiểu những tai nạn thương tâm về người của loại hình vận tải khách ngang sông trong thời gian vừa qua.

Để đảm bảo trật tự ATGT thì công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật GTVT thuỷ nội địa có vị trí quan trọng, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, ngăn ngừa các hành vi vi phạm Luật GTĐTNĐ, góp phần nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và nhân dân về GTĐTNĐ. Bốn đội Thanh tra giao thông trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình trong năm 2005 đã tiến hành kiểm tra trên 7500 trường hợp, phát hiện và xử lý gần 4000 trường hợp. Ngoài ra thanh tra giao thông và các trạm QLĐS vẫn duy trì ký cam kết thực hiện Luật Giao thông đường thuỷ nội địa các làng xã ven sông, các chủ công trình, bến bãi ven sông, góp phần bảo vệ báo hiệu ĐTNĐ, đảm bảo trật tự an toàn trên sông. Đây là một vận dụng sáng tạo quan điểm coi dân là gốc của ngành ĐTNĐ.

Trong năm 2005 trên phạm vi luồng tuyến của lưu vực sông Hồng – Thái Bình xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông ĐTNĐ, làm chết 21 người, chìm đắm 28 phương tiện, so với năm 2004, giảm trên cả 3 phương diện: số vụ, số người chết và số tài sản bị thiệt hại. Đây là hiệu quả của các giải pháp bảo đảm giao thông năm 2005.

Các hoạt động thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường: đối với Cục Đường sông Việt Nam đây là một vấn đề còn mới, nhưng có nền móng là Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và đang được chú ý quan tâm bước đầu.

Quy chế bảo vệ môi trường nước từ các hoạt động giao thông thuỷ nội địa được Bộ Giao thông vận tải cho phép triển khai, quy chế này đã được tập trung trí tuệ của nhiều nhà chuyên môn trong và ngoài ngành. Đây là lần đầu tiên trong ngành ĐTNĐ vấn đề bảo vệ môi trường nước từ chính các hoạt động của giao thông thuỷ, được các nhà quản lý ngành giao thông thuỷ đề cập. Quy chế đã xong và đang trình các cơ quan quản lý ngành, Bộ Khoa học công nghệ xét duyệt, ban hành. Hy vọng văn bản pháp quy căn bản đầu tiên về bảo vệ môi trường nước từ các hoạt động giao thông thuỷ sẽ là công cụ pháp lý giúp ngành ĐTNĐ triển khai các chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước từ các hoạt động giao thông thuỷ trong các năm xắp tới.

Cùng với việc ban hành quy chế, năm 2005 Cục Đường sông Việt Nam với sự giúp đỡ của Bộ KHCN, Bộ Tài nguyên Môi trường đã triển khai đề án “Đánh giá tác động môi trường từ các hoạt động giao thông thuỷ tuyến Quảng Ninh- Phả Lại”. Đây là đề án khai phá đầu tiên, nếu thành công sẽ như là một khuôn mẫu cho việc đánh giá tác động đến môi trường nước từ các hoạt động GTTNĐ của các tuyến khác, của các dự án nâng cấp, cải tạo ĐTNĐ sau này. Đề án về cơ bản cũng đã hoàn thành giai đoạn 1.

Bên cạnh các hoạt động trên, trong năm 2005 các xử lý cụ thể về các công trình xây dựng, khai thác trên ĐTNĐ liên quan đến phạm vi bảo vệ ĐTNĐ, liên quan đến bảo vệ nguồn nước cũng đã được Cục Đường sông Việt Nam quan tâm. Trên 40 văn bản xử lý về các vấn đề liên quan trên theo quy định của Quyết định 27 đã được ban hành, ví dụ điển hình như xử lý vụ thi công mở rộng nhà máy Nhiệt điện Uông Bí trên sông Uông, nhà máy điện trên sông Mông Dương.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, năm 2005 Cục Đường sông Việt Nam đã triển khai 2 đề tài cấp Bộ có liên quan đến hệ thống sông Hồng, Thái Bình và 1 dự án hợp tác với Bỉ về nghiên cứu tuyến vận tải container Hà Nội – Hải Phòng bằng đường thuỷ, dự án đã xong giai đoạn điều tra thu thập dữ liệu.

Để công tác quản lý, khai thác lưu vực sông Hồng- Thái Bình phục vụ giao thông thuỷ và tham gia bảo vệ nguồn nước của ngành đường sông có hiệu quả hơn nữa, Cục Đường sông Việt Nam xin có một số kiến nghị sau:

-          Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Bộ GTVT là 1 văn bản cụ thể hoá Điều 15 Luật GTĐTNĐ về bảo vệ luồng, cũng có nghĩa là tham gia bảo vệ nguồn nước, việc xây dựng các công trình trên sông, nạo vét, khai thác tài nguyên trên phạm vị bảo vệ luồng đtnđ cần chấp hành các quy định của Quyết định này, của Luật giao thông đường thuỷ nội điạ. Đặc biệt là việc nạo vét khai thác cát, tài nguyên trong phạm vi luồng và hành lang luồng ngoài các quy định của Luật tài nguyên và khoáng sản, cũng chịu sự điều chỉnh của Luật GTĐTNĐ, của Quyết định 27. Giữa 2 Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Giao thông vận tải cần phối hợp chặt chẽ để quản lý việc khai thác cát đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn việc khai thác bừa bãi không theo quy hoạch, vượt quá phạm vi, cao độ cho phép, nguy hại đến lòng dẫn, đến xói lở bờ, đến thay đổi luồng lạch và là nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn giao thông đường thuỷ. Ban QLQHLV sông Hồng, Thái Bình cần xem nội dung này là một chương trình trong kế hoạch hoạt động thời gian tới.

-          Cần phối hợp xây dựng các khung pháp lý, các quy chế, quy định liên quan đến bảo vệ nguồn nước, chống ô nhiễm môi trường nước từ các hoạt động giao thông vận tải thuỷ. Đây là một vấn đề cấp thiết hiện nay. Cục Đường sông Việt Nam đã chủ động nghiên cứu lập quy chế, các đề tài nghiên cứu, song rất cần có sự ủng hộ của Ban QLQHLV sông Hồng, Thái Bình, sự hợp tác của Bộ Tài nguyên & Môi trường về vấn đề này. Hiện vấn đè ô nhiễm môi trường nước từ các hoạt động GTVT thuỷ là vấn đề cần được quan tâm.

-          Đối với ngành đường thuỷ nội địa thì việc đảm bảo giao thông vào mùa cạn là một nhiệm vụ chủ yếu. Ba năm gần đây tình hình khan cạn trên các tuyến của lưu vực sông Hồng, Thái bình đã gây khó khăn và ảnh hưởng rất đến lớn các hoạt động vận tải thuỷ, đến việc xây dựng các quy hoạch phát triển các tuyến vận tải thuỷ trên lưu vực. Yêu cầu chiều sâu thích hợp cho vận tải thuỷ vào mùa cạn trên các tuyến của lưu vực còn thiếu từ (0,5-:- 0,7)m, để đáp ứng yêu cầu này mực nước thấp nhất tại Hà Nội cần ≥ 2,5m. Rất mong được ban QLQHLV nghiên cứu, xem xét.

-          Khai thác giao thông thuỷ thường gắn liền với thuỷ lợi, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chúng tôi mong rằng trong các chương trình hoạt động, các dự án của Ban QLQHLV vấn đề giao thông thuỷ được xem xét đề cập thích hợp và vì lợi ích khai thác tổng hợp tài nguyên nước. Việc nâng cấp, cải tạo sông đào Bắc Hưng Hải đã được hai Bộ GTVT, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đề cập mấy năm nay. Đây là một dự định khai thác tổng hợp tài nguyên nước lớn, đối với giao thông thuỷ là một đột phá về mở tuyến mới, tạo ra sự đổi mới về tuyến và mạng giao thông thuỷ thuộc lưu vực, phục vụ tốt hơn nữa phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của vùng đồng bằng Bắc bộ, kiến nghị hai Bộ sớm xem xét để lập và triển khai dự án này.

Chúng tôi hy vọng rằng với sự quản lý, điều hành của Ban QLQHLV sông Hồng, Thái Bình, ngành đường sông cùng các cơ quan Bộ ngành sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới để việc quản lý, khai thác các luồng tuyến phục vụ giao thông thuỷ, chấp hành các quy định của luật, có hiệu quả, góp phần giảm thiểu các tác động xấu đến nguồn nước của lưu vực.

 Sỹ Văn Khánh

Phó Cục trưởng Cục Đường sông VN

 

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn