I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH THUỶ LỢI ĐÃ THƯC HIỆN TRONG LƯU VỰC
 

TT

Tên dự án

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

1 Dự án Quy hoạch chi tiết phục vụ tái định cư hồ Sơn La VQHTL 2003-2005
2 Dự án QHTL vùng kẹp giữa sông Hồng - Sông Hoá VQHTL 2003-2005
3 Dự án Quy hoạch SDTHNN lưu vực sông Hồng - Thái Bình VQHTL;VQHTKNN, VQHĐTR 1999-2004
4 Dự án Quy hoạch chi tiết phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng duyên hải ven biển Bắc bộ và Bắc trung bộ ĐHTL;VQHTL 2002-2005
5 Dự án Quy hoạch SDTHNN lưu vực sông Kỳ Cùng VQHTL;VKHTL 2003-2005
6 ĐTCB chất lượng nước lưu vực sông Hồng _ Thái Bình [2002] VQHTL 2001-2005
7 Tổng quan sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình VQHTL 2001-2003
8 Dự án Rà soát QHTL 8 tỉnh trung du miền núi và 4 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ (thuộc DA rà soát QH 31 tỉnh) VQHTL 2003
9 Dự án QHTL sông Cầu - sông Thương VQHTL 1998-2001
10 Dự án QHTL sông Châu Giang VQHTL 1998-2001
11 Dự án QHTL sông Cà Lồ - Phó Đáy ĐHTL+VQHTL 1999-2002
12 Dự án phòng chống lũ đồng bằng sông Hồng - Thái Bình VQHTL 1996-2000
 

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn