I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
MỘT SỐ CÔNG VIỆC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA TIỂU BAN QLQHLV SÔNG ĐÁY.TỒN TẠI VÀ KIÊN NGHỊ
 

Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña TiÓu ban QLQHLVS §¸y sè 05/TBLV§ ngµy 29/9/2006 vµ ý kiÕn thèng nhÊt t¹i héi nghÞ tæng kÕt c«ng t¸c n¨m 2006 cña TiÓu ban ngµy 11/1/2007 t¹i Hµ Nam, b­íc sang n¨m 2007, c¸c thµnh viªn TiÓu ban QLQHLV s«ng §¸y trong tõng lÜnh vùc ®· tÝch cùc triÓn khai c¸c  ho¹t ®éng vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín.

I. Nh÷ng c«ng viÖc ®· lµm.

1. C«ng t¸c thuû lîi phôc vô s¶n xuÊt NN

          Liªn tiÕp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh tr¹ng h¹n h¸n thiÕu n­íc lu«n x¶y ra trªn ®Þa bµn c¸c tØnh trong l­u vùc s«ng §¸y. Mùc n­íc trªn c¸c s«ng thÊp h¬n quy tr×nh vËn hµnh c¸c tr¹m b¬m tõ 1-1,5 m, ®Æc  biÖt lµ c¸c tr¹m b¬m thuéc hÖ thèng thuû n«ng s«ng NhuÖ, trong khi ®ã  hÖ thèng thuû lîi  do ®­îc x©y dùng tõ l©u nªn ®Õn nay ®· xuèng cÊp nghiªm trong, n¨ng lùc phôc vô gi¶m. MÆt kh¸c trong c¸c th¸ng 1,2 l­îng m­a trong toµn l­u vùc hÇu nh­ kh«ng ®¸ng kÓ, v× vËy viÖc phôc vô s¶n xuÊt vô §«ng Xu©n gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n

          §Ó chñ ®éng phôc vô s¶n xuÊt, ngµnh NN&PTNT ®· phèi hîp víi c¸c ngµnh liªn quan tham m­u cho UBND c¸c tØnh triÓn khai ®ång lo¹t nhiÒu biÖn ph¸p nh­: tiÕn hµnh n¹o vÐt kªnh m­¬ng, kh¬i th«ng dßng ch¶y; tu söa c¸c tr¹m b¬m, n¹o vÐt bÓ hót, kªnh dÉn  tr¹m b¬m,  b¬m t­íi sím, l¾p ®Æt c¸c m¸y b¬m d· chiÕn ®Ó b¬m nhiÒu cÇu; kiÕn nghÞ Bé NN-PTNT ®Ò nghÞ Thø tr­ëng chØ ®¹o TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt nam (EVN) x¶ n­íc c¸c hå th­îng nguån ®Ó phôc vô s¶n xuÊt vµ d©n sinh; tranh thñ triÒu c­êng vµ tËn dông triÖt ®Ó c¸c ®ît x¶ n­íc cña  hå th­îng nguån ®Ó nhËp n­íc vµo hÖ thèng kªnh tiªu t¹o nguån cho c¸c tr¹m b¬m nhá ho¹t ®éng; ®ång thêi rµ so¸t c¸c khu vùc khã kh¨n vÒ n­íc  ®Ó chuyÓn ®æi sang c©y trång kh¸c.

          Nhê chñ ®éng ®èi phã víi h¹n h¸n nªn ®Õn 25/2/2007 hÇu hÕt c¸c diÖn tÝch cÊy lóa ®«ng xu©n cña c¸c ®Þa ph­¬ng ®· ®ñ n­íc gieo cÊy, ®¶m b¶o trong khung thêi vô tèt. Nh÷ng diÖn tÝch khã kh¨n vÒ n­íc c¸c ®Þa ph­¬ng ®· chñ ®éng chuyÓn sang c©y trång kh¸c, kh«ng  ®Ó diÖn tÝch ®Êt tr¾ng do thiÕu n­íc.

          TÝch cùc tham gia gãp ý vÒ quy ho¹ch x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi ë c¸c TØnh, c¸c vïng ®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng trong chia sÎ nguån n­íc vµ ®Ò cËp ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, m«i tr­êng trong khu vùc cña c¸c dù ¸n gióp Bé NN-PTNT phª duyÖt

2. C«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng, chÊt l­îng n­íc , b¶o vÖ søc khoÎ céng ®ång

          C¸c ngµnh Y tÕ, TN-MT, C«ng NghiÖp, KH-§T, KH-CN, NN-PTNT ®· triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p n»m b¶o vÖ nguån n­íc, m«i tr­êng  vµ søc khoÎ céng ®ång nh­  tËp huÊn, triÓn khai c¸c v¨n b¶n vÒ vÖ sinh  m«i tr­êng, n­íc ¨n uèng, t¨ng c­êng th«ng tin ®Ó nh©n d©n hiÓu râ  vµ cã biÖn ph¸p ®Ó sö dông nguån n­íc s¹ch, gi÷  g×n m«i tr­êng, t×m biÖn ph¸p xö lý nguån n­íc bÞ « nhiÔm,  t¨ng c­êng kiÓm tra kh©u xö lý n­íc th¶i tr­íc khi x¶ vµo nguån, chó träng quy ho¹ch xö lý n­íc th¶i cña c¸c khu c«ng nghiÖp, lµng nghÒ, thùc hiÖn c¸c dù ¸n b¶o vÖ nguån n­íc,  ®iÒu hµnh quy tr×nh vËn hµnh hîp lý ®¶m b¶o ph©n phèi nguån n­íc c«ng b»ng gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c hé sö dông n­íc, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp, h­íng dÉn c¸c c¬ së s¶n xuÊt ¸p dông c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¹ch, th©n thiÖn víi m«i tr­êng vv…. §Æc biÖt, ®Çu n¨m 2007, UBND 6 tØnh thµnh trong l­u vùc ®· th¶o luËn vµ nhÊt trÝ ký cam kÕt chung x©y dùng ®Ò ¸n tæng thÓ b¶o vÖ m«i tr­êng l­u vùc s«ng NhuÖ, s«ng §¸y.  §©y lµ 1 b­íc tiÕn rÊt lín trong tiÕn tr×nh b¶o vÖ vµ kh«i phôc m«i tr­êng n­íc s«ng NhuÖ, s«ng §¸y.

3. C«ng t¸c phßng chèng lôt, b·o, óng.

          Ngµnh NN-PTNT kÕt hîp chÆt chÏ víi Bé CHQS c¸c tØnh tæ chøc x©y dùng ph­¬ng ¸n  PCLB, cøu hé cøu n¹n. C¸c ®Þa ph­¬ng ®· tiÕn hµnh kiÓm tra c«ng tr×nh tr­íc mïa lò b·o vµ x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n phßng chèng lò b·o ®Ó chñ ®éng ®èi phã víi mïa m­a, b·o s¾p tíi.

4. C«ng t¸c v¨n phßng:

          - C¸c V¨n phßng Chi nh¸nh ®ang tæng hîp sè liÖu hiÖn tr¹ng ®Ó x©y dùng kho d÷ liÖu phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý l­u vùc.

          - Trao ®æi th«ng tin ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh gi÷a  c¸c Chi nh¸nh V¨n phßng, kÞp thêi th«ng tin nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn khai th¸c vµ b¶o vÖ TNN trªn l­u vùc s«ng

II. Nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ trong l­u vùc s«ng §¸y

- VÒ nguån n­íc:

          Nguån n­íc l­u vùc s«ng §¸y ngµy cµng bÞ suy gi¶m c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng, l­îng n­íc ®Õn vµ ®i ch­a ®¸p øng yªu cÇu t­íi tiªu. ChÊt l­îng n­íc ngµy cµng bÞ « nhiÔm nghiªm träng, nhiÒu chÊt ®éc h¹i trong n­íc ®· v­ît xa tiªu chuÈn cho phÐp ( tiªu chuÈn A- n­íc sinh ho¹t, tiªu chuÈn B- n­íc cho s¶n xuÊt NN), ®Æc biÖt ë nh÷ng tØnh cuèi nguån nh­ Hµ Nam, Hµ T©y vv..

 - VÒ c«ng tr×nh

          -  HÖ thèng  c«ng tr×nh ®­îc quy ho¹ch vµ x©y dùng ®· l©u, hiÖn ®ang bÞ xuèng cÊp nghiªm träng trong khi ®ã kinh phÝ tu bæ cã h¹n nªn viÖc tu bæ kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. Kh«ng nh÷ng vËy, do c¸c c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ cò nªn hiÖn nay ®· l¹c hËu c¶ vÒ quy m« vµ c«ng nghÖ do ®ã kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt ngµy cµng cao

          - Sù ph¸t triÓn cña c¸c khu c«ng nghiÖp, tèc ®é ®« thÞ ho¸ nhanh v× vËy  quy ho¹ch thuû lîi bÞ ph¸ vì, nhiÒu c«ng tr×nh kh«ng cßn phï hîp víi quy ho¹ch cò song ch­a ®­îc xem xÐt quy ho¹ch 1 c¸ch toµn diÖn trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¸c ®Þa ph­¬ng.

- VÒ c«ng t¸c qu¶n lý, khai th¸c TNN, c«ng tr×nh thuû lîi

        + L­u vùc s«ng §¸y ch­a cã 1 b¶n quy ho¹ch tæng hîp khai th¸c sö dông TNN ®Ó lµm c¬ së cho c¸c ®Þa ph­¬ng x©y dùng  quy ho¹ch chi tiÕt. Do ®ã ch­a cã c¬ së khoa häc cho c«ng t¸c kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch cña c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh cã tu©n thñ ®óng quy ho¹ch l­u vùc s«ng hay ch­a.

         + Ch­a cã dù ¸n ®iÒu tra c¬ b¶n, kiÓm kª ®¸nh gi¸ TNN trong l­u vùc v× vËy ch­a cã ®¸nh gi¸ s¸t thùc vÒ t×nh h×nh TNN trong l­u vùc,

        + Sù phèi hîp gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¸c ngµnh trong viÖc khai th¸c, sö dông TNN ch­a  chÆt chÏ, kÞp thêi;

          + C«ng t¸c qu¶n lý vÒ chÊt l­îng n­íc cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®Æc biÖt lµ viÖc kiÓm so¸t c¸c nguån n­íc th¶i, chÊt th¶i ra s«ng NhuÖ, s«ng §¸y ch­a chÆt chÏ, vÉn cßn nh÷ng c¬ së x¶ n­íc th¶i ch­a qua xö lý vµo nguån n­íc g©y nªn t×nh tr¹ng « nhiÔm.

        + T×nh tr¹ng vi ph¹m ph¸p luËt vÒ TNN trªn l­u vùc cßn diÔn ra phæ biÕn,  trong ®ã t×nh tr¹ng  vi ph¹m ph¸p lÖnh KT&BVCTTL, ph¸p lÖnh ®ª ®iÒu lµ phæ biÕn h¬n c¶. ý thøc cña ng­êi d©n trong viÖc b¶o vÖ TNN, m«i tr­êng vµ CTTL ch­a cao

- VÒ  biªn chÕ thµnh viªn  TiÓu ban, sù phèi kÕt hîp trong ho¹t ®éng  gi÷a c¸c thµnh viªn vµ c¸c Chi nh¸nh v¨n phßng

        Biªn chÕ thµnh viªn TiÓu ban ë 1 sè ®Þa ph­¬ng cßn ch­a ®ñ nh­ Hµ Néi, Nam §Þnh. Mét sè thµnh viªn trong TiÓu ban ®· chuyÓn c«ng t¸c hoÆc nghØ h­u, trong khi ®ã ch­a ®­îc bæ sung kÞp thêi nªn cã ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña TiÓu ban.

        Do c¸c thµnh viªn TiÓu ban ®Òu lµ L·nh ®¹o c¸c Së, Ngµnh lµm c«ng t¸c kiªm nhiÖm nªn h¹n chÕ vÒ thêi gian. C¸c Chi nh¸nh v¨n phßng (lµ c¸c Chi côc/phßng Thuû lîi) lµm c«ng t¸c kiªm nhiÖm vµ cã sè l­îng Ýt, c¬ b¶n chØ ®¶m b¶o yªu cÇu chuyªn m«n cña ®¬n vÞ nªn khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña TiÓu ban vµ viÖc liªn hÖ gi÷a c¸c Chi nh¸nh v¨n phßng ®Ó  trao ®æi th«ng tin còng ch­a ®­îc th­êng xuyªn.

- VÒ c¬ së vËt chÊt, kinh phÝ ho¹t ®éng.

        Do h¹n hÑp vÒ kinh phÝ nªn c¬ së vËt chÊt cña TiÓu ban cßn nghÌo nµn, hÇu hÕt khèi V¨n phßng tiÓu ban ®Òu ph¶i nhê c¬ së vËt chÊt s½n cã cña c¸c ®¬n vÞ ( m¸y tÝnh, ®iÖn tho¹i, « t« vv…).

- VÒ kinh nghiÖm tæ chøc ho¹t ®éng.

        Víi chøc n¨ng t­ vÊn cho Ban QLQHLV s«ng Hång - TB  nh­ng do míi thµnh lËp nªn kinh nghiÖm ho¹t ®éng cßn thiÕu, ch­a t¹o ra ®­îc sù g¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a ho¹t ®éng cña c¸c thµnh viªn, gi÷a c¸c chi nh¸nh v¨n phßng.

III. Mét sè kiÕn nghÞ víi Ban QLQHLV s«ng Hång - Th¸i B×nh

 §Ò nghÞ Ban QLQHLV s«ng Hång - TB:

 - §Ò nghÞ Bé NN-PTNT sím giao ViÖn QHTL lËp quy ho¹ch tæng hîp l­u vùc s«ng §¸y ®Ó lµm c¬ së cho c¸c ®Þa ph­¬ng trong l­u vùc lËp quy ho¹ch chi tiÕt vµ lùa chän c«ng tr×nh ®Ó ®Çu t­ x©y dùng

 - TriÓn khai dù ¸n ®iÒu tra, kiÓm kª ®¸nh gi¸ TNN l­u vùc s«ng §¸y, ®¸nh gÝa tæng thÓ TNN l­u vùc s«ng §¸y

 - Sím n©ng cÊp c¶i t¹o hÖ thèng thuû lîi ®ång b»ng s«ng Hång

 - Ban QLQHLV s«ng Hång-TB hç trî kinh phÝ, kü thuËt cho TiÓu ban (®Æc biÖt lµ cho khèi V¨n phßng) ®Ó TiÓu ban ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶.

IV. Mét sè yªu cÇu phèi hîp ®a ngµnh vµ liªn tØnh

          §Ó qu¶n lý khai th¸c cã hiÖu qu¶ s«ng §¸y, nh÷ng c«ng t¸c sau cÇn cã sù phèi hîp ®a ngµnh vµ liªn tØnh:

          - C«ng t¸c quy ho¹ch thuû lîi, quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi ph¶i cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó ®¶m b¶o khai th¸c bÒn v÷ng TNN. §Æc biÖt lµ viÖc chia sÎ nguån n­íc t­íi ®Çu vô §«ng Xu©n hµng n¨m.

          - C«ng t¸c kiÓm tra theo dâi chÊt l­îng n­íc ®Ó c¶nh b¸o kÞp thêi, kiÓm so¸t c¸c nguån chÊt th¶i, n­íc th¶i tr­íc khi x¶ vµo nguån n­íc.

          - C«ng t¸c xö  lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ TNN, vÒ m«i tr­êng  cÇn  cã sù phèi hîp thùc hiÖn chÆt chÏ gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh ®Ó ®¶m b¶o viÖc thùc thi ph¸p luËt TNN trªn toµn l­u vùc lµ ®ång bé vµ nhÊt qu¸n.

        - Phèi hîp chÆt chÏ c¸c cÊp, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng duy tr× ho¹t ®éng cña Ban QLQH l­u vùc s«ng ®¶m b¶o sù hiÖu qu¶, ®ång thuËn trong c«ng t¸c qui ho¹ch tæng thÓ, qu¶n lý sö dông nguån n­íc, ®Çu t­ n©ng cÊp ®ång bé c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh trong l­u vùc.

         

 

Hµ Nam, ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2007

V¨n phßng TiÓu ban QLQHLV s«ng иy

 
CÁC TIN KHÁC
  SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH
  CÔNG TÁC THUỶ LỢI HÀ NAM PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
  CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG NĂM 2006 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC, CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2006 CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn