I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2010/QĐ-TTg NGÀY 25/01/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔNG CỤC THUỶ LỢI TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC NGÀY 15/03/2010 (01/02/2010)
ĐÍNH CHÍNH SỐ 47/ĐC-CP NGÀY 9/4/2009 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2008/NĐ-CP NGÀY 14/11/2008 (05/08/2009)
THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BXD NGÀY 21/05/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2007/NĐ-CP NGÀY 28/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP (05/08/2009)
QUẢN LÝ LƯU VỰC SÔNG CẦN SỰ ĐỒNG THUẬN (29/09/2009)
BAN HÀNH THÔNG TƯ VỀ VIỆC MIỄN THUỶ LỢI PHÍ CHO NÔNG DÂN (10/04/2008)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH, TUYÊN QUANG, THÁC BÀ TRONG MÙA LŨ HÀNG NĂM (05/07/2007)
BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐÊ ĐIỀU (05/07/2007)
QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG TỈNH HẢI DƯƠNG LÀ THÀNH VIÊN TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG CẦU TRỰC THUỘC BAN QLQHLV SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH (05/07/2007)
CHỈ THỊ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VÀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (07/05/2007)
CÔNG VĂN 529/TTg-NN (07/05/2007)
THU TIỀN SỬ DỤNG NƯỚC HỒ THỦY LỢI ĐỂ SẢN XUẤT ĐIỆN
THÔNG BÁO SỐ 43/TB-VPCP (07/05/2007)
THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP PHÂN ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ GIỮA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ QUẢN LÝ LƯU VỰC SÔNG
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG HẠN, BẢO VỆ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2006-2007 (29/01/2007)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY (11/10/2006)
QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG CẦU (28/09/2006)
QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY (28/09/2006)
CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY (13/01/2006)
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY (13/01/2006)
QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2005/QĐ-BTC VỀ KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT (14/10/2005)
THÔNG TƯ SỐ 05/2005/TT-BTNMT HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/ND-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NUỚC (14/10/2005)
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA (14/10/2005)
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG DỰ ÁN THUỶ LỢI (14/10/2005)
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN (12/07/2005)
CHỈ THỊ SỐ 12/2005/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN NĂM 2005 (12/07/2005)
NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC (20/06/2005)
Bản tin 6(T6/2005)NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC (20/06/2005)
Bản tin 6(T6/2005)NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC Decree No. 34/2005/ND-CP on penalties for administrative violations in the water resources sector (Trích Công báo số 20 ngày 23/3/2005)
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC (31/05/2005)
Bản tin số 5(T3/2005)BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI (31/05/2005)
Bản tin số 5(T3/2005)QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ THỤC CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI (30/05/2005)
Bản tin số 5(T3/2005)Decision of Minister of Agricultural and Rural Development on the Promulgation of Regulations on Mandates and Procedures applied in the Licensing to Waste Water Discharge into Irrgation and Drainage Schemes
VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG MỚI (24/02/2005)
THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 01/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CŨ SANG LƯƠNG MỚI ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 205/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ
VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH MỚI (24/02/2005)
Thông tư Số 118/2004/TT- BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI (28/09/2004)
QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG (12/07/2005)
Ngày 9/4/2004 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phạm Hồng Giang đã ký Quyết định số 14/2004/QĐ-BNN-TCCB ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý lưu vực sông
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH (12/07/2005)
Ngày 9/4/2001 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Huy Ngọ đã ký Quyết định số 39/2001/QĐ/BNN-TCCB thành lập Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN (22/09/2004)

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn