I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
 

Ngày 1/12/2005, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát đã ký quyết định số 3365/QĐ-BNN/TCCB về việc thành lập Tiểu ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy trực thuộc Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình.  Dưới đây là những nội dung chính của quyết đinh này.

 

Điều 1. Thành lập Tiểu Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy trực thuộc Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình để giúp Trưởng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Điều 2. Tiểu Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy gồm các thành viên sau:

1 - Trưởng Tiểu ban:

Do một Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong lưu vực sông Đáy (gồm Hoà Bình, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội) được cử luân phiên theo nhiệm kỳ 2 năm.

2 -  Phó Tiểu ban:

-       Phó Tiểu ban thường trực là Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

-       Các Phó Tiểu ban khác là Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh nằm trong lưu vực sông Đáy.

3 - Các uỷ viên:

-       Uỷ viên thường xuyên gồm đại diện lãnh đạo Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình, Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và môi trường, Y tế, Công nghiệp, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Khoa học và công nghệ; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo Chi Cục Thuỷ lợi, Chi Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão của các tỉnh trong lưu vực sông Đáy.

-       Uỷ viên không thường xuyên gồm đại diện lãnh đạo của các Sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc lưu vực sông Đáy  và các cơ quan, tổ chức, cá nhân được Trưởng Tiểu ban mời họp khi cần giải quyết những công việc có liên quan.

Điều 3. Tiểu Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy có Văn phòng đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. Chánh Văn phòng Tiểu Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy do Phó Tiểu ban thường trực kiêm.

Chi Cục trưởng Chi Cục Thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và thành phố Hà Nội kiêm Phó Chánh Văn phòng Tiểu Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy.

Văn phòng Tiểu Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định hiện hành.

 Biên chế của Văn phòng Tiểu Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy được tính vào biên chế sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh trong lưu vực.

Kinh phí hoạt động của Tiểu Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy từ nguồn kinh phí đóng góp của Uỷ ban nhân dân các tỉnh Hoà Bình, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ các nhà tài trợ (nếu có) qua Văn phòng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu Ban quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy ngay sau khi quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt, bão, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Viện trưởng Viện Quy hoạch thuỷ lợi, các thành viên quy định tại Điều 2, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Hoà Bình, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

        Nơi nhận :

-Như điều 5;

-Văn Phòng Chính phủ;

-Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch & đầu tư, Tài chính,

Tài nguyên & môi trường;

-UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố:

Hoà Bình, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định,

Ninh Bình và thành phố Hà Nội;

-Lưu: VP, TCCB.

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Cao Đức Phát

(đã ký)

 

 
CÁC TIN KHÁC
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2005/QĐ-BTC VỀ KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT
  THÔNG TƯ SỐ 05/2005/TT-BTNMT HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/ND-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NUỚC
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG DỰ ÁN THUỶ LỢI
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn