I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY
 
  1. Thông tư số 104/2005/TT-BTC ngày 25/11/2005 do Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp ký hướng dẫn việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La. (Công báo số 11 ra ngày 10/12/2005)

  1. Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT do Thứ trưởng bộ TNMT Đặng Hùng Võ ký ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Công báo số 25, 26, 27, 28 ra ngày 19/9/2005) kèm theo:

-          Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng;

-          Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

-          Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

-          Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã.

 
CÁC TIN KHÁC
  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2005/QĐ-BTC VỀ KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT
  THÔNG TƯ SỐ 05/2005/TT-BTNMT HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/ND-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NUỚC
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG DỰ ÁN THUỶ LỢI

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn