I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
 

BAN QLQHLV SÔNG HỒNG -THÁI BÌNH

TIỂU BAN QLQHLV SÔNG ĐÁY

-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 05/TBLVSĐ.                                       Phủ lý, ngày 29 tháng 9 năm 2006

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY

 

- Căn cứ quyết định 3365/QĐ - BNN/TTCB ngày 1/12/2005 cảu Bộ Nông nghiệp và  PTNT v/v thành lập Tiểu ban QLQHLV sông Đáy trực thuộc Ban Quản lý Quy hoạch sông Hồng- Thái Bình

- Căn cứ quyết định 06/QĐ - BQLQHLVS ngày 5/9/2006 của Trưởng Ban QLQHLV sông Hồng- Thái Bình v/v “Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Tiểu Ban QLQHLV sông Đáy”

Tiểu Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Đáy xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:

 

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước trong lưu vực sông Đáy vì lợi ích chung của các địa phương và của Quốc gia.

- Tư vấn cho Ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình về các phương án quy hoạch, thực hiện quy hoạch và dự án điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá việc sử dụng tổng hợp nguồn nước tưới tiêu, chống lũ lụt và bảo vệ nguồn nước trong lưu vực.

- Theo dõi, kiểm tra chất lượng nước trong lưu vực sông Đáy

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển thuỷ lợi, phòng chống lũ lụt và bảo vệ bền vững nguồn nước trong khu vực.

 

II. Nội dung hoạt động

- Đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý QHLV sông Hồng- Thái Bình:

+ Thường xuyên  rà soát, điều chỉnh quy hoạch lưu vực sông Đáy, có phân giai đoạn, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện quy hoạch trong lưu vực theo từng giai đoạn, sát thực tế, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong lưu vực

- Đề xuất với UBND các tỉnh trong lưu vực:

+ Chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên nước, đề xuất bổ sung quy hoạch tưới tiêu, PCBL, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, phân kỳ đầu tư, xếp thứ tự ưu tiên đầu tư công trình trên địa bàn tỉnh.

+ Theo dõi thường xuyên tình hình khai thác Tài nguyên nước(TNN) và chất lượng nước trên lưu vực sông Đáy, đề xuất các biện pháp để đảm bảo khai thác có hiệu quả, bảo vệ bền vững TNN trong khu vực  

+ Phối hợp với các ngành chức năng để kiểm tra, phát hiện kịp thời các hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi trường và làm cạn kiệt nguồn nước sông Đáy để đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

- Đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề tranh chấp TNN giữa các địa phương trong lưu vực

- Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm nước, cải thiện và nâng cao môi trường chất lượng nước lưu vực sông Đáy

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến TNN trong lưu vực làm cơ sở quản lý chung và phục vụ nghiên cứu khoa học, phục vụ cho việc phát triển bền vững TNN

 

III. Kế hoạch hoạt động

  1. Năm 2006:

+ Kiện toàn Tiểu Ban (công bố Quyết định thành lập, danh sách các thành viên, xây dựng cơ sơ vật chất, tài chính, xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động)

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu cho toàn lưu vực. Các số liệu gồm bản đồ lưu vực, bản đồ về hiện trạng hệ thống thuỷ lợi, đê điều, định hướng phát triển thuỷ lợi trong lưu vực, thông tin về môi trường, chất lượng nước lưu vực sông Đáy. Văn phòng Tiểu ban cập nhất số liệu về hệ thống công trình thuỷ lợi, đê điều trong lưu vực sông để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý lưu vực (bắt đầu từ tháng 5/2006), Văn phòng chi nhánh của tỉnh nào xây dựng cơ sở dữ liệu cho tỉnh đó. Các số liệu sau khi tổng hợp được gửi về và lưu trữ tại Văn phòng Tiểu ban làm dữ liệu quản lý lưu vực. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của Văn phòng Tiểu ban

+ Phối hợp với các cơ quan, đôn đốc các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền luật Tài Nguyên Nước (TNN) và các văn bản pháp quy trong lĩnh vực quản lý TNN. Đây là công việc thường xuyên của Tiểu ban (từ năm 2006 và các năm về sau)

+ Tháng 5/2006 - 11/2006 các tỉnh rà soát và xếp thứ tự ưu tiên xây dựng các công trình thuỷ lợi, đê điều để thảo luận, xếp thứ tự ưu tiên tại cuộc họp Tiểu ban vào tháng 12/2006

+ Tháng 12/2006 họp tiểu ban để tổng kết, xếp thứ tự ưu tiên thực hiện 1 số dự án trong lưu vực sông Hồng - Thái Bình và Bộ NN & PTNT phê duyệt

+ Tổ chức kiểm tra thực tế 1 số địa phương

  1. Năm 2007

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng trạm quan trắc chất lượng nước trên sông Đáy, sông Nhuệ để làm cơ sở đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước tại các địa phương trong lưu vực.

- Đề xuất và phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 1 số cơ sở xả nước thải gây ô nhiễm và đề xuất giải pháp xử lý.

+ Kiểm tra việc thực hiện các dự án theo quy hoạch tại các địa phương trong lưu vực

+ Phối hợp liên tỉnh để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư phục vụ cho các hoạt động của Tiểu ban và biện pháp để quản lý TNN trong lưu vực

- Đề nghị Bộ NN & PTNT giao Viện Quy hoạch Thủy lợi phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch lưu vực sông Đáy làm cơ sở cho các địa phương lựa chọn hạng mục công trình lập kế hoạch hàng năm, 5năm, 10 năm để đầu tư xây dựng.

  1. Sau năm 2007

Tiếp tục thực hiện những nội dung đã nêu ở phần II, nội dung cụ thể sẽ do các kỳ họp của Tiểu ban xác định

 

IV. Tổ chức thực hiện:

  1. Cơ chế phối hợp thực hiện

- Trước khi tổ chức hội nghị để thảo luận 1 vấn đề, Văn phòng Tiểu ban sẽ thông báo bằng văn bản cho các phó Tiểu ban và Chi nhánh Văn phòng tại các địa phương để chuẩn bị nội dung tham gia. Các Phó Tiểu ban sau khi nhận được nội dung hội nghị, chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng thông báo nội dung hội nghị tới tất cả các thành viên tham gia Tiểu ban của địa phương và tổng hợp ý kiến, đề xuất, kiến nghị …của địa phương gửi về Văn phòng Tiểu ban. Văn phòng Tiểu ban có trách nhiệm tổng hợp tình hình từ các Văn phòng chi nhánh thành báo cáo trình Trưởng Tiểu ban và hội nghị để thảo luận.

- Sau khi kết thúc hội nghị, Văn phòng Tiểu ban có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và kết luận của Trưởng Tiểu ban thành văn bản và gửi cho tất cả các thành viên của Tiểu ban và Ban Quản lý QHLV sông Hồng - Thái Bình. Chi nhánh Văn phòng tại địa phương có trách nhiệm theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện tại địa phương để gửi về Văn phòng Tiểu ban.

- Khi cần thiết, Trưởng Tiểu ban đề nghị các Phó Tiểu ban trưng tập cán bộ từ các Chi nhánh Văn phòng để phục vụ cho công việc của Tiểu ban

- Khi kế hoạch hoạt động đựoc Tiểu ban thông qua, các Tổ công tác tại địa phương có trách nhiệm chủ động triển khai các công việc theo nội dung kế hoạch hoạt động tại địa phương mình

2. Quy định khác

Trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên được thực hiện như trong Quy chế hoạt động.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch hoạt động, các thành viên có thể đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Tiểu ban, các Tổ công tác tại địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Tỉnh mình cho phù hợp

            Mỗi nhiệm kỳ Trưởng Tiểu ban, Văn phòng Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết trong nhiệm kỳ và trong từng năm.

Việc đề nghị sửa đổi hay bổ sung nội dung hoạt động được Tiểu ban thảo luận tại các cuộc họp định kỳ hay bất thường do Trưởng Tiểu ban triệu tập và trình Ban quản lý Quy hoạch sông Hồng - Thái Bình xem xét quyết định

 

KT.TRƯỞNG TIỂU BAN

PHÓ TIỂU BAN THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Xuân Đông

(đã ký)

 

 

 

 

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG CẦU
  QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
  CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY
  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2005/QĐ-BTC VỀ KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn