I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN
 
  Các văn bản đã ban hành

- Luật Tài nguyên nước (số 08/1998/QH10) được Quốc hội thông qua ngày 20/5/1998 và có hiệu lực từ 01/01/1999.

- Nghị định của Chính phủ quy định việc thi hành luật Tài nguyên nước (số 179/1999/NĐ-CP) do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 30/12/1999 và có hiệu lực từ 15/01/2000.

- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi(Số32/2001/PL-UBTVQH10) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 04/4/2001 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2001.

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 về quy định chi tiết thực hiện Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

- Pháp lệnh đê điều (số 26/2000/PL-UBTVQH10) được Ủy ban thường vụ Quốc hội  thông qua ngày 24/8/2000 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2001.

- Quyết định số 67/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên nước, ký ngày 15/6/2000.

- Quyết định số 99/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên nước, ký ngày 28/6/2001.

          - Quyết định số 39/2001/QĐ/BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT thành lập Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình, ký ngày 09/4/2001.

 Ngoài ra còn có Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Cầu được thành lập theo yêu cầu của các tỉnh ven sông.

     Các văn bản đang được xây dựng và chỉnh sửa bao gồm:

          - Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước.

          - Quy định về thủ tục cấp phép về khai thác sử dụng Tài nguyên nước(Nước mặt, nước ngầm) và xả nước thải vào nguồn nước.

- Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình.

 

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn