I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC
 

Decision of Minister of Agricultural and Rural Development on the Promulgation of Circulations on Guidelines to the Formation, Improvement and Development of Water User Organization

(Trích Công báo số 4 ngày 4/1/2005)

The Circular No. 75/2004/TT-BNN dated 20 December 2004 by Minister of Agricultural and Rural Development regards the Guidelines to the Formation, Improvement and Development of Water User Organization. The formation, building and development of the water user groups are aimed at ensuring a real manager to the water resource structures so that these works can be protected and brought into full play. This will create a synchronous management of the irrigation works for better use of farmer  households.

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 04 tháng 4 năm 2001; Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, ngày 20/12/2004 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 75/2004/TT-BNN hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước. Thông tư bao gồm 4 phần với các nội dung chính sau:

            - Phần A. Những Quy định chung

            “Tổ chức hợp tác dùng nước” đã được xác định trong Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi là hình thức hợp tác của những người cùng hưởng lợi từ công trình thuỷ lợi, làm nhiệm vụ khai thác và bảo vệ công trình, phục vụ sản xuất, dân sinh trên một địa bàn nhất định. Mục tiêu của việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước là đảm bảo các công trình thuỷ lợi có chủ quản lý thực sự nhằm bảo vệ và phát huy tốt hiệu quả công trình, đảm bảo sự đồng bộ, khép kín về công tác quản lý giúp các hộ nông dân sử dụng nước có hiệu quả.

            Tổ chức hợp tác dùng nước tổ chức theo các loại hình: tổ hợp tác, hợp tác xã, hội, hiệp hội trong phạm vi thôn, xã hoặc liên xã được Nhà nước hoặc tập thể giao quyền quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu theo nguyên tắc các bên cùng có lợi. Ngoài các dịch vụ tưới, tiêu, tổ chức hợp tác dùng nước được kết hợp làm các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

            Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức hợp tác dùng nước được quy định cụ thể tại Điều 9 Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ.

            - Phần B. Cơ cấu của tổ chức hợp tác dùng nước

            Trong Thông tư đã nêu rõ quy mô và hình thức tổ chức hợp tác dùng nước quản lý hệ thống công trình độc lập (hệ thống công trình được xây dựng trên địa bàn phục vụ tưới tiêu gọn trong phạm vi thôn, liên thôn, xã hoặc liên xã không liên quan đến tổ chức, quản lý vận hành hệ thống công trình do doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thuỷ lợi quản lý) và tổ chức hợp tác dùng nước quản lý công trình trong hệ thống công trình thuỷ lợi do doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thuỷ lợi quản lý.

            Bộ máy điều hành (ban chủ nhiệm) do các thành viên của tổ chức hợp tác dùng nước lựa chọn bầu ra thông qua hội nghị hoặc đại hội định kỳ của tổ chức. Tuỳ theo quy mô lớn, nhỏ và hình thức tổ chức đã được thành lập để quy định tổ chức bộ máy.

            - Phần C. Tài sản và tài chính

            Tài sản của tổ chức hợp tác dùng nước bao gồm tài sản do tổ chức hợp tác đang quản lý và tài sản được nhà nước, tập thể giao quyền cho tổ chức hợp tác trực tiếp quản lý, được định giá bằng tiền tại thời điểm giao tài sản này nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của Nhà nước hoặc quyền sở hữu của tập thể. Tổ chức hợp tác dùng nước phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước và cộng đồng về việc bảo tồn và phát huy hiệu quả của tài sản đã được giao quản lý.

            Nguồn thu của tổ chức hợp tác dùng nước bao gồm thuỷ lợi phí thu từ các hộ sử dụng nước thông qua dịch vụ tưới tiêu, từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước (đối với các tổ chức được hưởng hỗ trợ theo quy định) và thu từ các dịch vụ khác. Phần chi phí của tổ chức hợp tác dùng nước phải tập trung chi cho duy tu, vận hành và bảo dưỡng công trình.

            - Phần D. Tổ chức thực hiện

            Cục Thuỷ lợi phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện Thông tư này. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Nghị định của Chính phủ để quy định cụ thể việc chuyển giao công trình thuỷ lợi cho tổ chức dùng nước hoặc cá nhân quản lý, khai thác và bảo vệ.

            Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và các ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án củng cố, thành lập và hoạt động của các tổ chức hợp tác dùng nước trong phạm vi toàn tỉnh, các quy định cụ thể về việc phân cấp, giao công trình từ các doanh nghiệp Nhà nước cho tổ chức hợp tác dùng nước hoặc cá nhân quản lý, khai thác và bảo vệ.

            Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, các doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi, tổ chức hợp tác dùng nước thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Thuỷ lợi), kịp thời phản ánh những vướng mắc để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ THỤC CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
  VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG MỚI
  VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH MỚI
  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn