Lưu vực sông hồng

LƯU VỰC SÔNG HỒNG Tổng diện tích lưu vực sông Hồng là 169.000 km2, trong đó phần diện tích lưu vực thuộc Trung quốc là 81.240 km2 (48%). Lượng mưa trung bình hàng năm của lưu vực vào khoảng 3000mm. Tổng lượng dòng chảy trung bình nhiều năm l0,7 tỷ m3.