Đính chính số 47/đc-cp ngày 9/4/2009 đính chính nghị định số 115/2008/nđ-cp ngày 14/11/2008

Đính chính số 47/ĐC-CP ngày 9/4/2009 đính chính nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số diều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Đính chính số 47/ĐC-CP ngày 9/4/2009 đính chính nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số diều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Ngày 9 tháng 4 năm 2009, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã ký đính chính một số sai sót trong Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lênh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, cụ thể giá cấp nước để nuôi trồng thuỷ sản trước ghi sai là 2.500 đồng/m2 mặt thoáng, nay sửa đúng là 250 đồng/m2 mặt thoáng. (Xem Công báo số 213+214 ngày 21/4/2009)

about-star