Quyết định số 03/2010/qđ-ttg ngày 25/01/2010 của thủ tướng chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổng cục thuỷ lợi trực thuộc bộ nông nghiệp và ptnt bắt

Quyết định nêu rõ Tổng cục Thuỷ lợi là cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về thuỷ lợi, có tư cách pháp nhân, có dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà  nước cấp

Quyết định nêu rõ Tổng cục Thuỷ lợi là cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về thuỷ lợi, có tư cách pháp nhân, có dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà  nước cấp. Tổng cục Thuỷ lợi có quyền trình các dự thảo quyết định, nghị định, nghị quyết, pháp lệnh, luật… về thuỷ lợi; các chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển thuỷ lợi, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn quốc gia… để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định công bố; tổ chức tuyên truyền, phổ biến. giáo dục pháp luật, thực hiện các văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án… về thuỷ lợi; phê duyệt các dự án điều tra cơ bản, dự án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thuỷ lợi các vùng; thực hiện khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thuỷ lợi; thực hiện các công tác phòng chống tác hại do nước gây ra; thực hiện các công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ đê điều…; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về thuỷ lợi… Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục; ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Chi tiết xem Công báo số 83+84/2010 ngày 09/02/2010.

about-star