Thông tư số 09/2009/tt-bxd ngày 21/05/2009 quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của nghị định số 88/2007/nđ-cp ngày 28/5/2007 của chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Ngày 21 tháng 5 năm 2009, Bộ Xây dựng đã có thông tư quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Ngày 21 tháng 5 năm 2009, Bộ Xây dựng đã có thông tư quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Thông tư gồm 10 điều, trong đó nêu rõ quy chuẩn nước thải xả vào hệ thống thoát nước tạm thời áp dụng cột C tiêu chuẩn môi trường TCVN 5945:2005 nước thải công nghiệp – tiêu chuẩn thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Thông tư cũng quy định chi tiết việc thực hiện một số nội dung cụ thể như xác định, giao chủ đầu tư công trình thoát nước, lấy ý kiến thoả thuận, các vấn đề về hợp đồng quản lý, vận hành, miễn trừ đầu nối hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước, về hợp đồng dịch vụ thoát nước, về phân biệt và áp dụng phí thoát nước, về lập và trình phương án phí thoát nước của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP. Thông tư này được áp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/07/2009. (Xem Công báo số 299+300 ngày 19/6/2009)

about-star