TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUY HOẠCH CỦA CÁC NGÀNH NÔNG, LÂM , NGƯ NGHIỆP

Thực hiện Chỉ thị số 32/1998/CT ngày 23/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Công tác quy hoạch, các ngành nông, lâm, ngư nghiệp đã triển khai xây dựng nhiều dự án quy hoạch phát triển cho từng ngành, từng đối tượng trên phạm vi cả nước và từng vùng lãnh thổ. Trong đó đáng chú ý là các dự án quy hoạch sau:

Thực hiện Chỉ thị số 32/1998/CT ngày 23/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Công tác quy hoạch, các ngành nông, lâm, ngư nghiệp đã triển khai xây dựng nhiều dự án quy hoạch phát triển cho từng ngành, từng đối tượng trên phạm vi cả nước và từng vùng lãnh thổ. Trong đó đáng chú ý là các dự án quy hoạch sau:

 

  Tên dự án QH Năm HT Tình trạng
I Ngành Nông nghiệp    
1 Chiến lược phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam thời kỳ 2000 - 2010 2001 Chưa phê duyệt
2 Quy hoạch phát triển các vùng nông lâm nghiệp trọng điểm gắn với bố trí dân cư ven đường mòn Hồ Chí Minh 2001 Chưa phê duyệt, chỉ có thông báo kết luận của Bộ
3 Quy hoạch bố trí đất đai phát triển trang trại ổn định dân cư vùng cao các tỉnh phía Bắc 2001 - nt -
4 QH phát triển nông nghiệp bền vững lưu vực sông Côn 2001 - nt -
5 Quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp ổn định dân cư vùng ngập lũ tỉnh Thừa Thiên Huế 2001 - nt -
6 QH ổn định dân cư các vùng đặc biệt khó khăn 2001 - nt -
7 Quy hoạch phát triển cây điều vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ 2001 - nt -
8 Quy hoạch phát triển cây bông vùng Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ 2001 - nt -
9 Quy hoạch phát triển chăn nuôi bò sữa đến năm 2010 2001 - nt -
10 Quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Hồng 2001 - nt -
II Ngành Lâm nghiệp    
11 Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2001-2010 2001 Chính phủ phê duyệt

III

Ngành Thủy Lợi    
12 Quy hoạch lũ đồng bằng sông Cửu Long 1998 Chính phủ phê duyệt
13 Quy hoạch lũ đồng bằng sông Hồng 2000 Đã trình Chính phủ
14 Quy hoạch phát triển và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Hồng 2001 Chưa phê duyệt
15 Quy hoạch phát triển và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai 2001 - nt -
IV Ngành Thủy sản    
16 Quy hoạch tổng thể ngành Thủy sản – khung chiến lược chính sách thời kỳ 1997 – 2010 (hợp tác với DANIDA, Đan Mạch) 1997 Chưa phê duyệt
17 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành Thủy sản đến năm 2010 2000 CP đã cho ý kiến chỉnh sửa, hiện đang hoàn thiện

 

 
about-star