GIỚI THIỆU CHUNG

Ban QLQHLV Sông Hồng - Sông Thái Bình là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, được thành lập theo QĐ số 39/2001/QĐ-BNN ngày 09/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng Ban: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phó Trưởng Ban: Lãnh đạo Tổng Cục Thuỷ lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các ủy viên:

+ Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Tổng cục Thủy lơi.

+ Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Hồng - Thái Bình.

+ Lãnh đạo các Cục, Vụ có liên quan đến quản lý tài nguyên nước thuộc các Bộ: Khoa học Công nghệ và Môi trường, Công nghiệp, Thủy sản, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Quốc phòng, Tổng cục Khí tượng - Thủy văn

Ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình có hai tiểu Ban: Tiểu Ban QLQHLV sông Đáy và Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu

Tiểu Ban và nhóm công tác được thành lập do trưởng Ban trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLQHLV Sông Hồng - Sông Thái Bình sẽ được cụ thể hoá và trình lãnh đạo Bộ.

Trụ sở:

Văn phòng Ban QLQHLV Sông Hồng - Sông Thái Bình được đặt tại Viện Quy hoạch Thuỷ lợi – 162A Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Cơ sở pháp lý:

Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng -  Thái Bình được sử dụng con dấu riêng theo khuôn mẫu quy định

Nguồn vốn hoạt động:

Kinh phí hoạt động của Ban QLQHLV Sông Hồng - Sông Thái Bình nằm trong nguồn vốn Chính phủ, được phân bổ từ Bộ Nông nghiệp và PTNT.

about-star